Obszary niewiedzy. Lewicowa krytyka literacka

▾ Dane kontaktowe

Praktyka Teoretyczna

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Koszarowa 3

51-149 Wrocław, Poland

Główna osoba do kontaktu

Bartosz Wójcik, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk 
praktyka.teoretyczna@gmail.com

Wsparcie techniczne

CNS cns@wuwr.pl

Transdyscyplinarne pismo naukowe dostępne on-line
Język: polski, angielski
Pismo publikuje oryginalne artykuły naukowe podejmujące problemy badawcze z zakresu filozofii politycznej, krytycznych nauk społecznych, materializmu historycznego, socjologii historycznej, antropologii globalizacji, analizy dyskursu, teorii kultury, teorii społecznej i historii intelektualnej.
Pismo ma zasięg światowy. Głównym celem czasopisma jest publikowanie oryginalnych, nowatorskich artykułów z wymienionych dziedzin, cechujących się zarazem dużym potencjałem politycznym i krytycznym. Szczególny nacisk położony jest na materialistyczną refleksję nad myśleniem i historię społeczną Europy Środkowej i Wschodniej oraz transregionalne łączenie perspektyw badawczych.

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie on-line publikowane na stronie https://wuwr.pl/prt/

Liczba recenzji zewnętrznych: 2

Liczba wstępnych recenzji wewnątrzredakcyjnych: 1-2

Rodzaj recenzji zewnętrznej: dwóch anonimowych, niezależnych recenzentów spoza redakcji, o stopniu naukowym nie niższym niż autora, dobieranych ze względu na zainteresowania badawcze (tzw.  double-blind review process). W wypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany przez instytucję zagraniczną spoza kraju pochodzenia autora pracy.

Średni czas oczekiwania na recenzję: 8 tygodni

„Praktyka Teoretyczna” jest czasopismem naukowym, przestrzegającym standardów jakości publikacji przyjętych w świecie akademickim. Pismo kierowane jest zarówno do środowisk uniwersyteckich, jak i ludzi kultury, aktywistów, działaczy politycznych i wszystkich tych, którym nieobca jest krytyczna, zaangażowana refleksja nad otaczającą rzeczywistością. W szczególności pismo poświęcone jest filozofii politycznej (zarówno tej teoretycznej, jak i o bardziej praktycznym zacięciu), krytycznym naukom społecznym i szeroko rozumianym naukom o kulturze. Publikuje zarówno teksty teoretyczne, analityczne, jak i empiryczne analizy i wyniki badań.

Wychodząc naprzeciw współczesnym tendencjom w produkcji wiedzy, „Praktyka Teoretyczna” zachęca również do wykraczania poza standardowe mechanizmy pracy nad tekstem. Dlatego zaprasza autorów i autorki nie tylko do nadsyłania gotowych tekstów, ale i samych abstraktów, pomysłów i projektów badań, które mogą stać się początkiem kolektywnej pracy, owocnej wymiany myśli pośród redakcji i jej współpracowników, których grono będzie się tym samym stale rozszerzać.

Procedura publikacji tekstu w Praktyce Teoretycznej:

Nadsyłane lub wypracowane w zespole teksty nie mogą być wcześniej publikowane lub równolegle złożone do druku w innym miejscu. Artykuły podlegają najpierw ocenie redakcyjnej (1-2 osoby), ewentualne uwagi przekazywane są autorowi w postaci not naniesionych na plik tekstowy i krótkiego komentarza. Autor/-ka w razie potrzeby przygotowuje poprawioną wersje tekstu. W następnej kolejności jakość tekstu oceniana jest przez dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów kompetentnych w danej dziedzinie wiedzy, posiadających stopień naukowy nie niższy niż autor/-ka tekstu. Przy recenzji artykułów i kwalifikowaniu ich do publikacji w czasopiśmie brane są pod uwagę takie kryteria jak: znajomość literatury przedmiotu, znaczenie naukowe artykułu, warsztat naukowy i metoda, klarowność wywodu, spójność argumentacji, uzasadnienie wniosków. Formularz wypełniany przez recenzentów naukowych do pobrania tutaj. Autor/-ka otrzymuje informację o przyjęciu do publikacji wraz z raportem recenzenckim uzasadniającym decyzję i zawierającym ewentualne sugestie poprawek i modyfikacji. Po przygotowaniu przez autora/-kę ostatecznej wersji tekstu przekazywany jest on do korekty i w dalszej kolejności do publikacji w odpowiednim numerze „Praktyki Teoretycznej”.

Teksty prosimy przesyłać na adres: praktykateoretyczna@gmail.com.

Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi edytorskimi „Praktyki Teoretycznej”. Wraz z tekstem głównym plik powinien zawierać abstrakt (do 150 słów) oraz pięć słów kluczowych w języku polskim i angielskim. W osobnym pliku prosimy dołączyć dane kontaktowe (w tym afiliację akademicką), adres pocztowy i e-mail do korespondencji oraz biogram akademicki autora. Po otrzymaniu e-maila z tekstem redakcja przesyła autorowi/-ce potwierdzenie odbioru tekstu. Wszystkie dalsze ustalenia dotyczące publikacji tekstu odbywać się będą drogą elektroniczną.

Częstotliwość wydawania: 4 tematyczne numery rocznie (kwartalnik). Wszystkich zainteresowanych publikacją w Praktyce Teoretycznej zachęcamy do nadsyłania abstraktów zarówno w odpowiedzi na regularnie ogłaszane call for papers, jak i do działu varia.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

2019

Zagraniczni:

dr Anna Barcz, Trinity College Dublin, University of Dublin

dr Jeff Bowersox, University College London, SELCS (German) Department

dr Chris Cutrone, School of the Art Institute of Chicago, USA

dr Jane Goldman, University of Glasgow

dr Agon Hamza, Institute of Social Studies in Tirana, Albania

Atila Lukić, University of Zadar, PhD Candidate, Croatia

Gordan Maslov, University of Zadar, PhD Candidate, Croatia

dr Roderick Mengham, University of Cambridge

dr Goran Musić, Centre for Southeast European Studies, University of Graz, Austria

dr Krzysztof Nawratek, The University of Sheffield

dr Paul Rekret, Richmond American International University

prof. Sylvana Tomaselli, St John’s College, Cambridge

dr Dorota Walczak-Delanois, Universite Libre de Bruxelles

Krajowi:

dr hab. Kacper Bartczak, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Piotr Bogalecki, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Tomasz Cieślak-Sokołowski, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jerzy Franczak, Wydział Polonistyki UJ

dr Renata E. Hryciuk, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

prof. Inga Iwasiów, Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa USz

prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Łódzki

dr Jakub Kornhauser, Ośrodek Badań nad Awangardą, Uniwersytet Jagielloński

prof. Paweł Leszkowicz, Instytut Historii Sztuki UAM

prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Paweł Mościcki, Instytut Badań Literackich PAN

dr hab. Małgorzata Myk, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Andrzej W. Nowak, Instytut Filozofii UAM

prof. Leokadia Oręziak, SGH w Warszawie

dr hab. Joanna Orska, Instytut Filologii Polskiej UWr

dr Adam Ostolski, Instytut Socjologii UW

dr Adam Pisarek, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ

prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński

dr Joanna Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Michał Rauszer, Wydział Pedagogiczny UW

prof. dr hab. Ewa Rewers Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Ryszard Szarfenberg, Instytut Polityki Społecznej UW

dr Magda Szcześniak, Instytut Kultury Polskiej UW

dr hab. Jarosław Tomasiewicz, Instytut Historii UŚ

dr hab. Tomasz Wiślicz, Instytut Historii PAN

dr hab. Arkadiusz Żychliński, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


2018

Zagraniczni:

dr Thomas Allmer, University of Stirling, Wielka Brytania
prof. Oana Bălută, University of Bucharest, Rumunia
dr Andrew Bonnell, University of Queensland, Australia
dr Thomas Bouchet, Université de Bourgogne-Franche-Comté, Francja
prof. Dionysis Christias, University of Patras, Grecja
prof. Gregory Claeys, Royal Holloway, University of London, Wielka Brytania
dr Nicolas Eyguesier, Université de Lille, Francja
dr Christian Fröhlich, National Research University Higher School of Economics, Moskwa, Rosja
dr Samuel Hayat, CNRS / Université de Lille, Francja
prof. Katarzyna Jezierska, Göteborgs Universitet, Szwecja
dr Elżbieta Korolczuk, Södertörn Högskola, Szwecja
prof. Anna Kwaschik, Universität Konstanz, Niemcy
dr Torsten Lorenz, Free University Berlin, Niemcy
dr Mark Losoncz, University of Belgrade, Serbia
dr Karolina Łukasiewicz, New York University, Stany Zjednoczone
dr David Patternote, Université Libre de Bruxelles, Belgia
prof. Jonathan Polk, Göteborgs Universitet, Szwecja
dr Paul Rekret, Richmond University, Londyn, Wielka Brytania
dr Gregory Sholette, City University of New York, Stany Zjednoczone / Harvard University, Boston, Stany Zjednoczone
dr Philipp Staab, Universität  Kassel, Niemcy
prof. Guillaume Vallet, Université Grenoble Alpes, Francja
dr Marina Vishmidt, Goldsmiths, University of London, Wielka Brytania
prof. Mattias Wahlström, Göteborgs Universitet, Szwecja
dr Michał Wilczewski, University of Illinois, Chicago, Stany Zjednoczone

Krajowi:

dr Anna Domaradzka, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Paweł Dybel, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr Tomasz Falkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jerzy Franczak, Uniwersytet Jagielloński
dr Jowita Guja, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr Magdalena Grabowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr Piotr Graczyk, Uniwersytet Jagielloński
dr Krzysztof Kędziora, Uniwersytet Łódzki
dr Zofia Łapniewska, Uniwersytet Jagielloński
dr Dawid Matuszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Janusz Mizera,  Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Jakub Momro, Uniwersytet Jagielloński
prof. Adam Mrozowicki, Uniwersytet Wrocławski
dr Grzegorz Sobiecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Maciej Sosnowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr Katarzyna Suwada, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
dr Kamil Śmiechowski, Uniwersytet Łódzki

2017

Zagraniczni:
dr Felipe Azevedo e Souza, University of Campinas, Brazylia (UNICAMP)
dr Tomasz A. Makarewicz, Universiteit van Amsterdam, Holandia
prof. Paul Manning, Trent University, Peterborough, Kanada
dr Michał Wasiucionek, New Europe College, Bukareszt, Rumunia

Krajowi:
dr Anna Barcz, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab. Rafał Dobek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Dariusz Dolański, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Łukasz Goczek, Uniwersytet Warszawski
dr Ewa Hyży-Strzelecka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
dr Mikołaj Iwański, Akademia Sztuki w Szczecinie
dr Marcin Jarząbek, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Małgorzata Karpińska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Maria Kostyszak, Uniwersytet Wrocławski
prof. Beata Kowalska, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Krzysztof Kozłowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Michał Kuziak, Uniwersytet Warszawski
dr Adam Leszczyński, Instytut Studiów Politycznych PAN
mgr Marta Madejska, Uniwersytet Łódzki
dr Monika Milewska, Uniwersytet Gdański
dr hab. Paweł Mościcki, Instytut Badań Literackich PAN
dr hab. Adam Mrozowicki, Uniwersytet Wrocławski
dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, Instytut Badań Literackich PAN
dr hab. Andrzej W. Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Krzysztof Nowak-Posadzy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski
dr Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Kacper Pobłocki, Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Płucienniczak Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr Michał Rauszer, Instytut Slawistyki PAN
dr Monika Rogowska-Stangret, Uniwersytet Warszawski
dr Patrycja Sasnal, Uniwersytet Jagielloński
dr Jan Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Ryszard Szarfenberg, Uniwersytet Warszawski
dr Paweł Umiński, Politechnika Gdańska
dr Marek Woszczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

2016

dr Marcin Bogusławski, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr Anna Bartnik, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr Michał Choptiany, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Borys Cymbrowski, Uniwersytet Opolski, Polska
prof. Janusz Dobieszewski, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Jacek Dobrowolski, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. Paweł Dybel, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
dr hab Danilo Facca, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
dr Piotr Graczyk, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab. Michał Herer, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Krzysztof Kędziora, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Polska
dr hab. Maria Kostyszak, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr hab. Marek Kozłowski, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Michał Kozłowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. Małgorzata Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
dr Michał Kruszelnicki, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
dr hab. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
dr hab. Adam Lipszyc, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
dr hab. Krzysztof Matuszewski, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Jakub Momro, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab. Paweł Pieniążek, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Aneta Pieniądz, Uniwersytet Warszawski, Polska
Jerzy Prokopiuk, GNOSIS, Polska
dr hab. Maria Solarska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
dr Maciej Sosnowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
dr Oskar Szwabowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska
dr Monika Rogowska-Stangret, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Michał Weres, badacz niezależny, Polska
dr Krzysztof Wolański, badacz niezależny, Polska
dr Marek Woszczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

2015

dr Jacek Dobrowolski, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Maya Andrea Gonzalez, University of California, Stany Zjednoczone
dr Nicholas Heron, University of Queensland, Australia
prof. Małgorzata Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
prof. Leszek Koczanowicz, Uniwersytet Humanistyczny SWPS, Polska
dr Michał Kozłowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Piotr Laskowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Ewa Łukaszyk, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Magdalena Małecka, Columbia University, Stany Zjednoczone
dr Ewa Majewska, ICI Berlin, Niemcy
prof. Małgorzata Mazurek, Columbia University, Stany Zjednoczone
dr Krzysztof Nawratek, Plymouth University, Wielka Brytania
dr Robert Pawlik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
dr Przemysław Pluciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr Paul Rekret, Richmond, the American International University in London, Wielka Brytania
dr John Short, University of York, Wielka Brytania
dr Karolina Sikorska, badaczka niezależna, Polska
dr Maciej Sosnowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
dr hab. Jan Sowa, badacz niezależny, Polska
prof. Andrzej Szahaj, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
prof. Jacek Tittenbrun, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr Paweł Tomczok, Universytet Śląski, Polska
dr Jessica Whyte, Western Sydney University, Australia
dr Joss Winn, Lincoln University, Lincoln, Wielka Brytania
dr Tomasz Żaglewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr hab. Arkadiusz Żychliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

2014

dr hab. Krzysztof Abriszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Piotr Antoniewicz, Uniwersytet Wrocławski
prof. Bogdan Banasiak, Uniwersytet Łódzki
dr Mariusz Baranowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
mgr Edwin Bendyk, Collegium Civitas w Warszawie
dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Bogalecki, Uniwersytet Śląski
dr Radosław Bomba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Michał Buchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Paweł Ciołkiewicz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
prof. dr hab. Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski
prof. Winson Chu, University of Wisconsin, USA
prof. John Clarke,  The Open University, Wielka Brytania
dr Izabela Desperak, Uniwersytet Łódzki
dr Zuzanna Dziuban, University of Konstanz, Niemcy
dr Piotr Filipkowski,  Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr hab. Mirosław Filiciak, SWPS w Warszawie
dr Karol Franczak, Uniwersytet Łódzki
dr Krzysztof Hagemejer
dr Karen Hollinger, Armstron State University, USA
dr Mikołaj Iwański, Akademia Sztuki w Szczecinie
dr hab. Jerzy Jarniewicz, Uniwersytet Łódzki
dr Mariusz Jastrząb, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
dr Krzysztof Kędziora, Uniwersytet Łódzki
prof. Tomasz Kizwalter,  Uniwersytet Warszawski
dr Gal Kirn, Humboldt University Berlin, Niemcy
mgr Zbigniew Marcin Kowalewski
dr hab. Kazimierz Krzysztofek, SWPS w Warszawie
dr Grzegorz Krzywiec, Instytut Historii PAN
dr Iwona Kurz, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
mgr inż. Krzysztof Lewandowski
dr hab. Adam Lipszyc, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
prof. Harri Melin, University of Tampere, Finlandia
dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UŚ Andrzej Niesporek, Uniwersytet Śląski
dr Magdalena Nowicka, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Joanna Orska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Paweł Pieniążek, Uniwersytet Łódzki
dr Przemysław Pluciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Paul Rekret, Richmond American International University, Wielka Brytania
prof. Jacob Rigi, Central European University, Węgry
dr Roma Sendyka, Uniwersytet Jagieloński
prof. Andrzej Skrendo, Uniwersytet Szczeciński
mgr Karolina Sikorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, Uniwersytet Łódzki
dr Agata Skórzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Kamil Śmiechowski, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jan Sowa, Uniwersytet Jagielloński
prof. Barry Trachtenberg, University at Albany, USA
dr Michał Traczyk, Fundacja Instytut Kultury Popularnej
dr hab. Maciej Tymiński, Uniwersytet Warszawski
prof. UŚ dr hab. Krzysztof Uniłowski, Uniwersytet Śląski
dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
dr Tomasz Załuski, Uniwersytet Łódzki
dr Arkadiusz Żychliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2013
dr Małgorzata Abassy, Uniwersytet Jagielloński
dr Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Kamila Biały, Uniwersytet Łódzki
prof. Grażyna Borkowska, Polska Akademia Nauk
prof. Enda Brophy, Simon Fraser University
dr Roman Chymkowski, Uniwersytet Warszawski
prof. Jacqueline Couti, University of Kentucky
prof. Sharon Crasnow, Norco College
dr Anna Curcio, Università di Calabria
Katarzyna Czerwonogóra, Leo Baeck Fellowship Program
dr Jonathan Darling, University of Manchester
dr hab. Aleksandra Derra, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Iza Desperak, Uniwersytet Łódzki
prof. Joanne Dowdy, Kent State University
dr Piotr Graczyk, Uniwersytet Jagielloński
prof. Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Julita Jabłecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Małgorzata Jakubowska, Uniwersytet Łódzki
prof. Nathalia Jaramillo, Kennesaw State University
prof. Don Kalb, Central European University
dr Andrew Karvonen, University of Manchester
dr Ewa Klekot, Uniwersytet Warszawski
prof. Jerzy Kochan, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski
dr Beata Kowalska, Uniwersytet Jagielloński
dr Michał Kozłowski, Uniwersytet Warszawski
dr Prem Kumar Rajaram, Central European University
dr Małgorzata Kwietniewska, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Piotr Laskowski, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Adam Lipszyc, Polska Akademia Nauk
dr Małgorzata Anna Maciejewska, Polska Akademia Nauk
dr Lena Magnone, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz Majewski, Uniwersytet Jagielloński
dr Lucyna Marzec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Zofia Marzec, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marianna Michałowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Jakub Momro, Uniwersytet Jagielloński
dr Paweł Mościcki, Polska Akademia Nauk
prof. Serpil Oppermann, Hacettepe Üniversitesi
prof. Stanisław Piłaszewicz, Uniwersytet Warszawski
dr Tommaso Redolfi Riva, Università degli Studi di Firenze
dr Agnieszka Rejniak-Majewska, Uniwersytet Łódzki
dr Paweł Rudnicki, Dolnośląska Szkoła Wyższa
dr Tomasz Sieczkowski, Uniwersytet Łódzki
dr Agata Skórzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Maciej Sosnowski, Polska Akademia Nauk
dr hab. Jan Sowa, Uniwersytet Jagielloński
prof. Tomasz Szkudlarek, Uniwersytet Gdański
dr Katarzyna Szumlewicz, Uniwersytet Warszawski
prof. Max Tomba, Università di Padova
dr Mariusz Turowski, Uniwersytet Wrocławski
dr Richard Twine, Edge Hill University
prof. Virginia Villaplana Ruiz, Universidad de Murcia
dr hab. Izabela Wagner, Uniwersytet Warszawski
dr Tomasz Warczok, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Błażej Warkocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Katarzyna Więckowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Veronika Wöhrer, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
dr Jadwiga Zimpel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2012
prof. Bogdan Banasiak, Instytut Kultury Współczesnej, UŁ
dr Guntar Catlaks, Education International, Belgia
dr Filip Ilkowski, Instytut Nauk Politycznych UW
dr Małgorzata Jakubowska, Instytut Kultury Współczesnej, UŁ
prof. Peter Hudis, Oakton Community College, Chicago, USA
dr Krzysztof Kędziora, Instytut Filozofii UŁ
prof. Leszek Kleszcz, Instytut Filozofii UWr
prof. Leszek Koczanowicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
dr Paweł Korobczak, Instytut Filozofii UWr
dr hab. Maria Kostyczak, Instytut Filozofii UWr
mgr Zbigniew Kowalewski, Fondazione Ernesto Che Guevara, Bolsena, Włochy
dr Michał Kozłowski, Instytut Filozofii UW
prof. Paweł Kozłowski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
dr Grzegorz Krzywiec, Instytut Historii PAN
dr Małgorzata Kwietniewska, Instytut Filozofii UŁ
dr Ricardo F. Macip, Benemérita Universidad Autónoma Puebla, Meksyk
dr hab. Tomasz Majewski, Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
dr Dawid Misztal, Instytut Filozofii UŁ
dr Tomasz Sieczkowski, Instytut Filozofii UŁ
dr Marcus Caesar Ricci Teshainer, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazylia
dr Bernardo Venturi, Universita di Bologna, Włochy
dr Krzysztof Wolański
prof. Szymon Wróbel, IFiS PAN

Rok 2011
dr Marcin Adamczak (UAM)
prof. Bogdan Banasiak (UŁ)
dr Monika Bobako (UAM)
dr Zuzanna Dziuban (UAM)
dr Maciej Gdula (UW)
dr Michał Herer (UW)
prof. Leszek Kleszcz (UWr)
prof. Leszek Koczanowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
dr Marta Kosińska (UAM)
prof. Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Michał Kozłowski (UW)
prof. Marek Krajewski (UAM)
prof. Krzysztof Matuszewski (UŁ)
dr Krzysztof Nawratek (Plymouth University)
prof. Andrzej Piotrowski (UŁ)
dr Maria Solarska (UAM)
dr Jan Sowa (UJ)
dr Agata Skórzyńska (UAM)
prof. Tomasz Szkudlarek (UG)
prof. Anna Zeidler-Janiszewska (SWPS)

Rok 2010
dr Monika Bakke (UAM)
prof. Rafał Drozdowski (UAM)
dr Zuzanna Dziuban (UAM)
dr Andrzej W. Nowak (UAM)
prof. Krzysztof Podemski (UAM)
dr Agata Skórzyńska (UAM)
dr Jan Sowa (UJ)

Etyka publikacyjna czasopisma „Praktyka Teoretyczna” jest zgodna z najlepszymi praktykami w świecie akademickim opracowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Link: https://publicationethics.org/

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą możliwą jakość i integralność przyjmowanych tekstów, jak również wdrożyć i utrzymać wysokie standardy komunikacji z autorami, recenzentami i czytelnikami.

Od autorów oczekuje się potwierdzenia oryginalności nadesłanych prac. Jeśli korzystają z własnych, wcześniej opublikowanych prac lub prac innych autorów, muszą się do nich odpowiednio odnieść. Plagiat we wszystkich możliwych formach jest nieetyczny i niedopuszczalny. Wszystkie takie ujawnione przypadki niewłaściwego postępowania w badaniach naukowych będą publicznie ogłaszane w oświadczeniach redakcyjnych, a jednostka naukowa zatrudniająca autora, który naruszył tę zasadę, zostanie poinformowana o takim zachowaniu.

Zarówno ghostwriting (zatajenie roli rzeczywistego współautora), jak i guest authorship (wskazanie jako współautora osoby, która nie wniosła wkładu do artykułu) uznawane są za nadużycia, a każdy ujawniony przypadek będzie skutkował odrzuceniem złożonej pracy.

Fałszowanie i fabrykowanie danych, rozumiane jako świadome pomijanie wszelkich odniesień lub danych podważających twierdzenia autora, czy po prostu konstruowanie zdarzeń, procesów, przypadków itp. nie mających miejsca w rzeczywistości, będzie skutkowało odrzuceniem złożonej pracy lub wycofaniem już opublikowanej.

Wszyscy autorzy są zobowiązani do ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów podczas składania pracy (jeśli taki zachodzi).

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów.