Obszary niewiedzy. Lewicowa krytyka literacka

CfP 2/2025 - AKTUALNOŚĆ SZKOŁY FRANKFURCKIEJ

Redaktorki/redaktorzy:

Filip Brzeźniak, Stanisław Chankowski, Jakub Gorecki, Andrzej Frelek

Język numeru:

polski

Termin nadsyłania abstraktów:

31.03.2024

Termin nadsyłania artykułów:

31.08.2024

Planowana data publikacji:

czerwiec 2025

Punktem wyjścia dla numeru jest setna rocznica założenia Instytutu Badań Społecznych we Frankfurcie w 1923r. Związani z Instytutem teoretycy zapoczątkowali „teorię krytyczną”, która z czasem została utożsamiona z formacją intelektualną zwaną „szkołą frankfurcką”. W ciągu ostatniego stulecia formacja ta zainspirowała i wykształciła kolejne pokolenia myślicieli i myślicielek, a rozwijany przez nią model teoretyczny stał się jednym z najważniejszych nurtów współczesnej filozofii i nauk społecznych. Jednocześnie wydaje się, iż początkowy radykalizm pierwszego pokolenia szkoły frankfurckiej został wytracony przez kolejne generacje, a sama teoria krytyczna przerodziła się w jedną z wielu dziedzin przemysłu akademickiego. Niedawno pytanie o przyczyny tej zmiany postawił Michael Thompson, wskazując na proces postępującego „udomowienia” (domestication) teorii krytycznej, w rezultacie którego myśliciele tacy jak Jürgen Habermas czy Axel Honneth zastąpili bezpośrednią krytykę kapitalizmu namysłem nad strukturami legitymizacji i regułami dyskursywnymi, a badanie podmiotowej alienacji i urzeczowienia debatami nad problemem uznania (Thompson 2016). Z drugiej strony źródeł późniejszego udomowienia teorii krytycznej można się doszukiwać już w u jej samych założycieli, którym od początku zarzucano niechęć do politycznej praktyki i nadmierne przywiązanie do teorii, pozwalające na wygodne zamieszkiwanie w „Grand Hotelu Otchłań” (Lukács 1968). W takim ujęciu następne generacje nie byłyby aberracją wobec radykalizmu założycieli, lecz konsekwentnie reprodukowałyby nierozwiązane u podstawy sprzeczności. Obserwowany od pewnego czasu wzrost zainteresowania pierwszym pokoleniem frankfurtczyków (O’Kane, Bonefeld, Best 2018; Feenberg 2023; Thompson 2016; Payne i Morelock 2024), każe na nowo podjąć dyskusję na temat ich aktualności.

Po pierwsze, hasło „aktualności szkoły frankfurckiej” rozumiemy jako propozycję zaktualizowania pola badawczego. Rebecca Comay zwracała uwagę na dziwną specyfikę szkoły frankfurckiej, która opisuje siebie w kategoriach następujących pokoleń, w kontraście do feminizmu, definiowanego przez kolejne fale, czy heglizmu, dzielącego się na prawicę i lewicę (Comay 2017). Wątek ten podejmują także redaktorzy niedawno wydanej The SAGE Handbook of Frankfurt School Critical Theory, którzy twierdzą, że dominujące wyobrażenie o linearnym następstwie kolejnych pokoleń szkoły frankfurckiej, wyznaczanym przez kolejnych dyrektorów Instytutu, jest czysto pozorne i dalekie od prawdy (O’Kane, Bonefeld, Best 2018). W rzeczywistości historia tej formacji nie daje się sprowadzić do ani samych członków Instytutu – obejmując także postacie takie jak Walter Benjamin, Alfred Sohn-Rethel, Ernst Bloch czy Siegfried Kracauer ­– ani wyłącznie do kontekstu filozofii europejskiej, znajduje ona bowiem swoją kontynuacje w Stanach Zjednoczonych (Herbert Marcuse, Moishe Postone, Nancy Fraser) czy Ameryce Południowej (Bolivar Echeverria, Adolfo Sánchez, Vásquez, Roberto Schwarz, Paulo Arantes).

Do reinterpretacji dziedzictwa szkoły frankfurckiej zachęcają także niedawne wydania niepublikowanych wcześniej dzieł. Tak jest w przypadku Adorna, którego wykłady i eseje (Adorno 1999, 2006, 2018, 2021) oraz bazujące na nich nowe interpretacje (Braunstein 2023; Bonefeld, O’Kane 2022; O’Kane 2018; Cook 2011) każą ponownie przemyśleć jego filozofię, poza przyjętymi dotychczas etykietami, przede wszystkim w kontekście tradycji Marksowskiej krytyki ekonomii politycznej. Z tej perspektywy na uwagę zasługuje także Neue Marx-Lektüre, zainaugurowana przez uczniów Adorna (Alfreda Schmidta, Hans-Georga Backhausa i Helmuta Reichelta) nowa perspektywa czytania pism Marksa (Bellofiore, Riva 2015).

W tym kontekście okazję do podjęcia dyskusji na temat relacji marksizmu i szkoły frankfurckiej stanowi setna rocznica wydania Marksizmu i filozofii Karla Korscha, niedawne wznowienie głównego dzieła Sohn-Rethela Intellectual and Manual Labour (Sohn-Rethel 2021) czy powracająca popularność dzieł Lukàcsa (Miller 2022; Smetona 2023). Interesują nas perspektywy teoretyczne i historyczne wykraczające poza generacyjny, linearny obraz szkoły frankfurckiej i otwarte na nowe wątki, marginalizowane i zapomniane postaci z historii Instytutu czy teoretyczne „ślepe plamki” w dotychczasowej recepcji. Chcemy rozszerzyć obraz szkoły frankfurckiej i samej teorii krytycznej o kontekst międzynarodowego transferu idei między centrum i peryferiami, rozwoju transdyscyplinarnych metodologii oraz złożonej historii współpracy między zinstytucjonalizowaną teorią i radykalnymi ruchami społecznymi

Po drugie, przez „aktualność szkoły frankfurckiej” rozumiemy pytanie o jej współczesny potencjał i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z jej metod i pojęć. W ostatnich latach teoretycy i teoretyczki coraz częściej sięgają do prace frankfurtczyków w odniesieniu do aktualnych wyzwań teorii społecznej. Rozpoznania Adorna dotyczące relacji między naturą a kapitalizmem mają charakter niemal profetyczny wobec obecnej katastrofy klimatycznej. Badacze tacy jak Deborah Cook czy Carl Cassegård, wychodząc z pozycji marksistowskich, sięgają po teorię Adorna by opisać krzywdy wyrządzone przez kapitalizm ludzkiej i nie-ludzkiej naturze (Cassegård 2021; Cook 2011). Z kolei inni, jak np. Harriet Johnson czy Andreas Malm, wykorzystują rozważania Adorna w odniesieniu do denializmu klimatycznego, eko-faszyzmu, czy samego pojęcia katastrofy (Johnson 2020; Malm, The Zetkin Collective 2023; Berlin 2020; Gunderson, Stuart, Houser 2020).

Innym obszarem, w którym teoria frankfurtczyków wydaję się wciąż aktualna, są badania nad faszyzmem oraz nowymi formami autorytaryzmu. W tym kontekście szczególnie interesujący wydaje się powrót do dyskusji między Friedrichem Pollockiem i Franzem Neumannem o związkach państwa nazistowskiego z kapitalizmem(Neumann 1942, Pollock 1941, 1990), czy do analiz Trzeciej Rzeczy Sohn-Rethela (Sohn-Rethel 1987), a także Adornowskich badań autorytaryzmu i prawicowego radykalizmu (Adorno 2010, 2020).

W końcu interesują nas powroty do refleksji nad samymi podstawami nauk społecznych z perspektywy teorii krytycznej, nad ich uwikłaniem w kapitalistyczną formę społeczną, a także nad relacją pomiędzy kategoriami myślenia i kategoriami społecznymi. Z jednej strony chodzi nam o dziedzictwo “filozofii praxis” wywodzącej się z myśli Marcusego i jej związek z tradycją zachodniego marksizmu (Feenberg 2023, 2014). Z drugiej zaś chcemy przyjrzeć się użyteczności teorii Sohn-Rethela i jego pojęcia “realnej abstrakcji” (Sohn-Rethel 2021), które w ciągu ostatniej dekady zyskało dużą popularność: używano go do analiz relacji płci (Endnotes Collective 2013), rasy (Bhandar i Toscano 2015, O’Kane 2020), a także fanatyzmu (Toscano 2010). Próby te spotkały się również z wielowymiarową i wartą przepracowania krytyką (Jappe 2013; Finelli 2014; Seaford 2018).

Zachęcamy do nadsyłania tekstów wpisujących się w tematykę numeru lub proponujących także inne spojrzenia na historię i aktualność teorii krytycznej.

Propozycje tematów i obszarów badawczych:

Bibliografia:

 1. Adorno, Theodor. 2020. Nowy prawicowy radykalizm. Kraków: Znak.
 2. Adorno, Theodor. 2010. Osobowość autorytarna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Adorno, Theodor. 1999. Introduction to Sociology. Redwood City: Stanford University Press.
 4. Adorno, Theodor. 2006. History and Freedom: Lectures 1964-1965. Cambridge: Polity.
 5. Adorno, Theodor. 2018. “Theodor W. Adorno on ‘Marx and the Basic Concepts of Sociological Theory’. Historical Materialism 26 (1):154-164.
 6. Adorno, Theodor. 2021. Philosophy and Sociology: 1960. Cambridge: Polity.
 7. Bellofiore, Roberto, Tommaso Redolfi Riva. 2015. "The Neue Marx-Lektüre. Putting the Critique of Political Economy Back Into the Critique of Society". Radical Philosophy 189: 24–36.
 8. Berlin, Michael. 2020. How the World Really Ends: Adorno on Working through Catastrophes to Come. Cultural Critique 109: 112-138.
 9. Best, Bonefeld, O’Kane. 2018. The SAGE Handbook of Frankfurt School Critical Theory. London: SAGE Publications.
 10. Bhandar, Brenna, and Alberto Toscano. 2015. "Race, Real Estate and Real Abstraction". Radical Philosophy 194: 8–17.
 11. Bonefeld, Werner, O’Kane, Chris, eds. 2022. Adorno and Marx: negative dialectics and the critique of political economy. Nowy Jork: Bloomsbury Academic.
 12. Cassegård, Carl. 2021. Toward a Critical Theory of Nature: Capital, Ecology, and Dialectics. Londyn: Bloomsbury Academic.
 13. COMAY, R. 2017. "Testament of the Revolution (Walter Benjamin)". Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal 50 (2): 1–12.
 14. Cook, Deborah. 2014. Adorno on Nature. London: Routledge.
 15. Braunstein, Dirk. 2023. Adorno's Critique of Political Economy. Leiden: Brill.
 16. Endnotes Collective. 2013. "The logic of gender: On the separation of spheres and the process of abjection". Endnotes 3. Dostęp online: https://endnotes.org.uk/articles/the-logic-of-gender.
 17. Feenberg Andrew. 2014. Philosophy of Praxis Marx Lukács and the Frankfurt School. London: Verso.
 18. Feenberg, Andrew. 2023. The Ruthless Critique of Everything Existing: Nature and Revolution in Marcuse's Philosophy of Praxis. London: Verso.
 19. Finelli, Roberto. 2014. Un parricidio compiuto. Il confronto finale di Marx con Hegel. Milan: Jaca Book.
 20. Gunderson, Ryan, Stuart, Diana, Houser, Matthew. 2020. A Political-Economic Theory of Relevance: Explaining Climate Change Inaction. Journal for the Theory of Social Behavior 50(1): 42-63.
 21. Jappe, Anselm. 2013. "Sohn-Rethel and the Origin of 'Real Abstraction': A Critique of Production or a Critique of Circulation?". Historical Materialism 21 (1): 3-14.
 22. Johnson, Harriet. 2020. Adorno and climate science denial: Lies that sound like truth. Philosophy & Social Criticism 47(7): 831-849.
 23. Lukàcs, György. 1968. Teoria powieści, przeł. J. Goślicki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 24. Lukàcs, György. 2013. Historia i świadomość klasowa, przeł. M. Siemek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Malm, Andreas, The Zetkin Collective. 2023. White Skin, Black Fuel: On the Dangers of Fossil Fascism. London: Verso.
 26. Miller, Tyrus. 2022. Georg Lukács and Critical Theory: Aesthetics History Utopia. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 27. Neumann, Franz. 1942. Behemoth. New York: Oxford UP.
 28. O’Kane, Chris. 2020. "The Critique of Real Abstraction: From the Critical Theory of Society to the Critique of Political Economy and Back Again". W: Antonio Oliva (red.), Marx and Contemporary Critical Theory: The Philosophy of Real Abstraction, 265–287. Londyn: Palgrave Macmillan.
 29. O’Kane, Chris. 2018. Introduction to ‘Theodor W. Adorno on Marx and the Basic Concepts of Sociological Theory. From a Seminar Transcript in the Summer Semester of 1962’. Historical Materialism 26 (1):137-153.
 30. Seaford, Richard. 2018. "Monetisation and the Genesis of the Western Subject". W: Bostock R, ed. Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays. Cambridge: Cambridge University Press.
 31. Payne, Christine A., Jeremiah Morelock (red.). 2024. Feminism and the Early Frankfurt School. Leiden: Brill
 32. Pollock, Friedrich. 1941. "Is National Socialism a New Order?". Zeitschrift für Sozialforschung 9: 441-455.
 33. Pollock, Friedrich. 1990. "State Capitalism: Its Possibilities and Limitations". W: The Essential Frankfurt School Reader, edited by Andrew Aruto and Eike Gebhardt, 71–94. New York: Continuum.
 34. Sohn-Rethel, Alfred. 1978. Economy and Class Structure of German Fascism. London: CSE Books.
 35. Sohn-Rethel, Alfred. 2021. Intellectual and Manual Labour: A Critique of Epistemology. Leiden: Brill.
 36. Thompson, Michael J. 2016. The Domestication of Critical Theory. Lanham, MA: Rowman & Littlefield.
 37. Toscano, Alberto. 2017. Fanaticism. London: Verso.