Ladislau Dowbor – Od własności intelektualnej do zarządzania wiedzą

Ladislau Dowbor – Od własności intelektualnej do zarządzania wiedzą

If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea.1

Thomas Jefferson, 1813

The goal of copyright is to encourage the production of, and public access to, cultural works. It has done its job in encouraging production. Now it operates as a fence to discourage access.2

James Boyle, The Public Domain, 2008 (więcej…)

  1. „Jeśli przyroda sprawiła, że coś mniej od wszystkich rzeczy nadaje się, aby być wyłączną własnością, to jest to działanie mocy myślenia zwanej ideą.” []
  2. „Celem prawa autorskiego jest zachęcenie do produkcji dzieł kulturalnych oraz sprzyjanie ich dostępności. Wykonało ono swoje zadanie zachęcając do produkcji. Teraz stanowi przeszkodę, utrudniając dostęp.” []