Alberto Toscano – Boskie zarządzanie: krytyczne uwagi na temat „Il regno e la gloria” Giorgio Agambena

Alberto Toscano – Boskie zarządzanie: krytyczne uwagi na temat „Il regno e la gloria” Giorgio Agambena

 

Przedstawiamy polski przekład eseju Alberta Toscano jako zapowiedź numeru 17 Praktyki Teoretycznej pt. „Economic Theologies”. Esej ten jest próbą ocenienia metodologicznej i teoretycznej wagi „Il regno e la gloria” [Królestwa i chwały] Giorgio Agambena dla radykalnej krytyki współczesnej polityki i ekonomii. Szczególnej analizie poddane jest w nim znaczenie sformułowania „teologiczna genealogia ekonomii i zarządzania”, które pojawia się w podtytule książki Agambena. Toscano skupia się przede wszystkim na Agambenowskim rozumieniu sekularyzacji, które umożliwia postawienie tezy, że nowoczesność jedynie dopełnia chrześcijańską „ekonomię” opatrzności, czy też że Marksowskie pojęcie praxis „stanowi w zasadzie zeświecczenie teologicznej koncepcji bycia stworzenia jako boskiego działania”. Autor stara się pokazać, że Agamben w zbytnim stopniu polega na pewnym typie historycznego substancjalizmu, który stoi w sprzeczności z jego deklaracją skupienia się na genealogii. Przygląda się także słabym punktom w Agambenowskim podejściu do tak kluczowych zagadnień, jak pieniądz i administracja.

W numerze Praktyki Teoretycznej zostaną opublikowane trzy artykuły (napisane przez Germana Eduardo Primerę, Mikołaja Ratajczaka i Rafała Zawiszę), które podejmują dyskusję z tezami Toscano. (więcej…)