Najnowsze

Nowy numer „Praktyki Teoretycznej”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Praktyki Teoretycznej”: Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie.

czytaj

Antonio Negri – Suwerenność: Boskie rządzenie ziemskimi sprawami

Recenzja książki Il Regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell’ecnomia e del governo (Homo Sacer II.2) Giorgrio Agambena1

czytaj

Dochód podstawowy, wzrost gospodarczy i miasto

Rozmowa z Lluísem Torrensem Maciej Szlinder: Jakie problemy napotyka wzrost gospodarczy w Hiszpanii? Lluís Torrens: Hiszpania ma te same kłopoty, co inne rozwinięte kraje – ścieżka wzrostu skończyła się wraz z kryzysem i znaleźliśmy się w sytuacji stagnacji. Myśl ekonomiczna głównego nurtu głosi, że jedyną drogą likwidacji ubóstwa jest tworzenie miejsc pracy przy wzroście gospodarczym. […]

czytaj

Alberto Toscano – BOSKIE ZARZĄDZANIE: KRYTYCZNE UWAGI NA TEMAT „IL REGNO E LA GLORIA” GIORGIO AGAMBENA

Przedstawiamy polski przekład eseju Alberta Toscano jako zapowiedź numeru 17 Praktyki Teoretycznej pt. „Economic Theologies”. Esej ten jest próbą ocenienia metodologicznej i teoretycznej wagi „Il regno e la gloria” [Królestwa i chwały] Giorgio Agambena dla radykalnej krytyki współczesnej polityki i ekonomii. Szczególnej analizie poddane jest w nim znaczenie sformułowania „teologiczna genealogia ekonomii i zarządzania”, które […]

czytaj

Czasopismo

Stopofetyszyzm.

Woń latynoamerykańskiej teologii ciała1 Marcella María Althaus-Reid*   Słowa kluczowe: queerowa teologia wyzwolenia, hetero-teologie, fetyszyzm, miłościowładza, queerowa dysafiliacja, Inny Bóg, religijne zdradzanie, Glauco Mattoso  Nem tudo está perdido: resta o cheiro Que invade-me as narinas quando passo Na porta do vizinho sapateiro. (Nie wszystko stracone: woń pozostaje, Atakując moje nozdrza, gdy przechodzę Obok drzwi mojego […]

czytaj

Materializm i teologia

Antonio Negri*   Słowa kluczowe: Włodzimierz Lenin, Jacob Taubes, Carl Schmitt, Thomas Müntzer, niemiecki mistycyzm, materializm, teologia wyzwolenia, immanencja Dziś każda poważna refleksja dotycząca powiązania teologii i polityki musi kształtować swoją strukturę w odniesieniu do dwojakiego rodzaju działania. Po pierwsze, takiego, które jednocześnie łączy i oddziela przemyślenia Jacoba Taubesa i Carla Schmitta. Po drugie, takiego, […]

czytaj

„Ogród pośród płomieni”.

Erotyka imperium, eklezjalne ciała i queerowanie małżeństwa Marek Woszczek* Abstrakt: Artykuł jest próbą dokładniejszego zmapowania queerowo-rewolucyjnego potencjału teologii chrześcijańskiej, mającego podwójne źródła: historyczno-polityczne (antyimperialne korzenie chrześcijaństwa w sytuacji kolonialnej, generujące permanentną opozycję wobec imperialnych ideologii „wiecznego porządku”, cnoty i władzy, a także rozbudowane strategie parodystyczne) oraz religijno-imaginacyjne (teologia Wcielenia i Zmartwychwstania jako rewolucyjne dyskursy zwrócone przeciw […]

czytaj

Krytyka „oficjalnej krytyki” neoliberalnych reform w szkolnictwie wyższym

Oskar Szwabowski* Abstrakt: W niniejszym artykule zajmę się krytyką struktury teoretycznej, w ramach której w obszarze pedagogiki wytwarzane są krytyki reform szkolnictwa wyższego. Udowadniam, że krytyka neoliberalizmu w edukacji z jednej strony nie rozpoznaje dynamiki zmian i „konieczności” transformacji, z drugiej zaś zarówno krytyka, jak i obrona neoliberalnych reform nie przekracza kapitalistycznego rozdzielenia oraz właściwej […]

czytaj

Demokratyzowanie czy neoluddyzm – reforma uniwersytetu wobec wyzwań technonauki

Andrzej W. Nowak* Abstrakt: Artykuł jest próbą diagnozy neoluddystycznych tendencji w krytykach reform szkolnictwa wyższego. W kontekście polskim widoczne są one w marginalizacji perspektywy technonauki. Autor wskazuje na potencjalnie emancypacyjny charakter technonauki i konieczność pomyślenia zmiany, która stanowiłaby alternatywę zarówno dla neoluddystycznej technofobii, jak i kapitalistycznej technokracji. Słowa kluczowe: neoluddyzm, technokracja, technonauka, uniwersytet, zmiana społeczna […]

czytaj

Między exodusem a emancypacją

Bartosz Ślosarski* W kwietniu 2009 roku powstało w Wrocławiu Miasteczko Edukacji Krytycznej – forma happeningu będąca wyrazem sprzeciwu wobec postępujących zmian w systemie szkolnictwa wyższego, związanych przede wszystkim z wdrażaniem postanowień Proces Bolońskiego. Performerzy, wcielając się w rolę „rzeźników edukacji”, symbolizujących pomysłodawców krytykowanych zmian, ironicznie i sarkastycznie prezentowali „dobrodziejstwa”, jakie niesie ze sobą Proces Boloński. […]

czytaj

The school as an arena of political contestation: education policy from a post-Marxist perspective

Adam Wright* Abstract: Marxism was and still seems to be a dominant theoretical perspective within critical education policy analysis. Author describes distinctive „images” of the school present in marxist theory and criticised for their economic determinism and class reductionism. Drawing on the works of Ernesto Laclau, author proposes alternative theoretical frameworks, which can be used […]

czytaj

Nowe Zarządzanie Publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce

Krzysztof Czarnecki* Abstrakt: Interpretowanie danego kierunku działania jako nieuniknionego lub koniecznego może wynikać nie tylko z obserwacji zmieniającego się otoczenia, ale także z samego zjawiska cyrkulacji określonych idei w przestrzeni dyskursu. Wobec tego, analiza merytorycznych treści eksperckiego dyskursu reform szkolnictwa wyższego w Polsce zostanie dokonana przez pryzmat Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management – NPM) […]

czytaj

Mario Tronti – Fabryka i społeczeństwo

Z końcem trzeciego działu księgi pierwszej Kapitału, zamykając rozważania nad wytwarzaniem bezwzględnej wartości dodatkowej, Marks powraca do rozróżnienia dwóch aspektów kapitalistycznej produkcji, czyli dwóch punktów widzenia, z których rozpatrywać można kapitalistyczny sposób wytwarzania towarów: proces pracy oraz proces pomnażania wartości.

czytaj

Michael Löwy – Zachodni imperializm przeciwko pierwotnemu komunizmowi

Abstrakt: Dyskusja na temat teorii imperializmu Róży Luksemburg dotyczy głównie argumentu ekonomicznego, w tym między innymi schematów reprodukcji, procesu cyrkulacji, konieczności istnienia rynków „zewnętrznych”. Istnieje jednak jeszcze inny jej wymiar, który wydaje się co najmniej tak samo istotny: zmagania imperializmu z przedkapitalistycznymi gospodarkami oraz bezlitosne niszczenie „naturalnych” i chłopskich gospodarek, stanowiących – w dużej części […]

czytaj

Riccardo Bellofiore, Marco Passarella – Finanse i problem realizacji u Róży Luksemburg: interpretacja „cyrkulatywistyczna”

  Abstrakt: Artykuł wykazuje, że Róża Luksemburg przeprowadziła swoją analizę akumulacji kapitalistycznej w duchu „cyrkulatywistycznej”, makroekonomicznej interpretacji kapitalizmu jako pieniężnej gospodarki wytwórczej. Autorzy analizują uwagi poczynione przez Luksemburg na temat schematu reprodukcji rozszerzonej wprowadzonego przez Marksa w drugim tomie Kapitału oraz streszczają krytyki jej podejścia w wydaniu Mikołaja Bucharina, Michała Kaleckiego i Joan Robinson. Argumentują […]

czytaj

Oskar Szwabowski – Walka klas w cieniu biało-czerwonej puszki

Nigdy nie jadłem zupy Campbell, nigdy nie stała w półce w kuchni, nigdy nie widziałem jej w sklepie – znałem ją z ekranu telewizora, z reprodukcji obrazów Andy’ego Warhola, z filmów, komiksów…

czytaj

Antonio Negri – Luksemburgizm był naszą filozofią…

O Róży Luksemburg, włoskim operaismo i współczesnych perspektywach walki klasowej z Antonio Negrim rozmawia David Muhlmann

czytaj