Joanna Bednarek – filozofka z zawodu i powołania, pisarka z powołania. Pracę doktorską Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki obroniła w 2011 roku. Publikowała w „Nowej Krytyce”, „Czasie Kultury” i „Krytyce Politycznej”. Współpracuje z Pracownią Pytań Granicznych i z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. W latach 2006-2009 współpracowała z „Krytyką Polityczną”. Obszar kompetencji i zainteresowań: na przecięciu poststrukturalizmu, feminizmu, marksizmu autonomistycznego i literatury.
  Mateusz Janik – filozof. W 2013 roku obronił rozprawę doktorską, poświęconą ontologii politycznej Benedykta Spinozy. Redaktor pisma „Recykling Idei”. Zajmuje się filozofią nowożytną i współczesną oraz teorią społeczną. Bliskie są mu również krytyczne ujęcia teorii fotografii i materializm historyczny. Publikował m.in. w „Przeglądzie Politycznym”, „Nowej Krytyce”, „Societas Communitas”, „Recyklingu Idei”, „Praktyce Teoretycznej” i „Przekroju”.

 

 

 

Piotr Juskowiak – kulturoznawca związany z Zakładem Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. W 2013 roku obronił rozprawę doktorską poświęconą problemowi wspólnoty w mieście postindustrialnym. Do jego głównych obszarów zainteresowania należą m.in.: studia miejskie; filozofia polityki; ekonomia kultury; radykalna geografia; socjologia, kultura oraz sztuka miasta rozważane na tle współczesnej myśli kontynentalnej (marksizm, dekonstrukcja, poststrukturalizm, teorie biopolityki, post-operaismo). Publikował m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Humanistycznym” i „Zeszytach Artystycznych”. W wolnych chwilach tłumaczy (głównie autorów z obszaru krytycznej teorii miejskiej i współczesnej filozofii polityki), grywa w piłkę i chadza po miastach.
  Mateusz Karolak – doktorant w Instytucie Socjologii UWr. W ramach MISH studiował na UAM oraz Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie filozofię oraz etnologię i antropologię kulturową. W projekcie Changing Employment bada integrację migrantów powrotnych na rynku pracy.

 

 

Eric Blanc – dziennikarz, organizator związkowy, teoretyk amerykański. Autor książki „Red State Revolt: The Teachers’ Strike Wave and Working-Class Politics”

 

 

Wiktor Marzec – łodzianin, socjolog i filozof, do niedawna związany z Uniwersytetem Łódzkim. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Socjologii i Antropologii Społecznej Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (CEU). Interesuje się kulturowymi aspektami metropolitalnej nowoczesności, kulturą nieponowoczesnej Łodzi, teorią społeczną, filozofią polityki oraz socjologią seksualności. Obecnie pracuje w przestrzeni pomiędzy socjologią historyczną, filozofią tego, co polityczne, i teorią dyskursu. Bada procesy mobilizacji politycznej i emancypacji intelektualnej w okresie rewolucji 1905 roku.

 

 

 

Łukasz Moll – ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach politologię, gdzie finalizuje studia z socjologii-studiów miejskich, a także przygotowuje doktorat z filozofii. Nie jest pewien, czy w świecie nauk społecznych zagnieździł się z politycznej potrzeby, czy też – wprost przeciwnie – do świata polityki trafił, by połączyć teorię z praktyką. W pracach dyplomowych zajmował się: krytyką neoliberalizmu, analizą aktualnej fazy globalnego kapitalizmu z perspektywy współczesnej myśli marksistowskiej oraz problematyką miejskich dóbr wspólnych. Chociaż czasem wydaje mu się, że jest trochę „slow life” – bez samochodu, podroży lotniczych, mobilnego Internetu, mięsa i stałej pracy najemnej itp. – to chyba jednak bardziej jest prekariuszem (do pewnego stopnia na własne życzenie… ale tylko do pewnego stopnia). 
 

 

 

 

 

 

 

Kamil Piskała – historyk, magistrant w Katedrze Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół historii Drugiej Rzeczypospolitej, dziejów polskiej lewicy (ze szczególnym uwzględnieniem PPS, SDKPiL, KPP) oraz tradycji środkowo- i wschodnioeuropejskiego marksizmu. W wolnych chwilach „poszerza horyzonty” czytając prace z zakresu filozofii polityki, teorii społecznej i metodologii historii. Obecnie pracuje nad biografią Mieczysława Niedziałkowskiego oraz prowadzi badania nad rewolucją 1905-07. Młodość spędza zgarbiony nad zakurzonymi papierami w archiwum albo starymi książkami w bibliotecznych czytelniach. Sto lat temu pewnie umarłby już na suchoty. W obliczu postępu medycyny musi sobie jednak wymyślić jakąś bardziej skomplikowaną w leczeniu chorobę.

 

 

 

 

Michał Pospiszyl – filozof, teoretyk kultury. Pracuje jako asystent w Zakładzie Filozofii Polityki w ISP PAN. Aktualnie realizuje grant Narodowego Centrum Nauki (nr. 2011/03/N/HS1/04592) którego efektem będzie książka pt. Zatrzymać historię. Walter Benjamin i mniejszościowy materializm. Poza tym przygotuje prace o późnośredniowiecznych ruchach heterodoksyjnych (radykalnych franciszkanach, anty-nomistach, łacińskim awerroizmie) i roli jaką ruchy te miały  odegrać w upadku zachodniego świata feudalnego. Autor ponad dwudziestu artykułów naukowych drukowanych w Widoku, Kwartalniku Filozoficznym, Kulturze Współczesnej, Praktyce Teoretycznej, oraz w publikacjach wydawanych przez Krytykę Polityczną i Ha!art. Redaktor Praktyki Teoretycznej kierujący działem filozofia społeczna. Zajmuje się przede wszystkim materializmem historycznym, teologią polityczną, kulturą wizualną.

 

 

 

Mikołaj Ratajczak – filozof, wydawca i tłumacz. Doktorant w Szkole Nauk Społecznych PAN, wydawca filozofii w Wydawnictwie Naukowym PWN i stały współpracownik czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Przełożył m.in. „Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji” Karola Marksa (PWN 2013), uczestniczył także w zbiorowym tłumaczeniu „Rzecz-pospolitej” Michaela Hardta i Antonio Negriego (Ha! art. 2012). Współredaktor dwóch książek poświęconych myśli Giorgio Agambena (Wyd. Krytyki Politycznej 2009, Wyd. Poznańskie 2010). Interesuje się współczesnymi teoriami podmiotowości, historią niemieckiej filozofii i kultury, filozofią języka, problematyką biopolityczną, psychoanalizą, teologią i ekonomią polityczną.
 

 

 

 

  

 

 

 

Krystian Szadkowski – adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, badacz w Centrum Studiów nad Polityką Publiczną oraz sekretarz Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego. Redaktor naczelny czasopisma „Praktyka Teoretyczna”, a od 2015 r., redaktor wykonawczy czasopisma „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”. W latach 2010-2013 stypendysta Fundacji Marie Curie-Skłodowskiej, zatrudniony na stanowisku młodszego badacza w Instytucie Badawczym Education International, globalnej centrali nauczycielskich i akademickich związków zawodowych w Brukseli. Współredaktor książek: W sprawie Agambena. Konteksty krytyki (2010), Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności (2011), Edu-factory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy (2011). Autor niedawno wydanej książki Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym (2015).
Maciej Szlinder – filozof, socjolog, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, w którym przygotowuje pracę doktorską na temat powszechnego dochodu podstawowego. Zainteresowania badawcze: myśl marksistowska, styk filozofii społecznej, ekonomii politycznej, socjologii gospodarki i polityki społecznej. Publikował m. in. w „Praktyce Teoretycznej”, „Nowej Krytyce”, „Filo-Sofiji”  i „Przeglądzie Ekonomicznym”. Tłumacz, miłośnik fantastyki, gór, piłki nożnej oraz gier planszowych. Najchętniej przemieszcza się pieszo w nieznanych kierunkach. Ma trzy koty. Pescowegetarianin. Pochodzi z Gdyni.
  Anna Wojczyńska – literaturoznawczyni i filozofka, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się historią dwudziestowiecznej nauki o literaturze, metodologią badań literackich oraz współczesną filozofią nauki i społecznymi studiami nad nauką i technologią. Z wymienionych obszarów czerpie idee i narzędzia do badań nad potoczną wiedzą literaturoznawczą, z którą styka się na co dzień w pracy nauczycielki i społeczniczki-propagatorki edukacji krytycznej.
 

 

 

 

 

 

Share This