Seminarium 2013/2014 – Praca i produkcja

CYKL SPOTKAŃ SEMINARYJNO-KONFERENCYJNYCH „Praca i produkcja” 2013/2014

Organizatorzy: Czasopismo naukowe „Praktyka Teoretyczna”, Pracownia Pytań Granicznych UAM.

Cykl spotkań seminaryjno-konferencyjnych „Praca i produkcja” podejmuje zadanie krytycznej lektury kluczowych pojęć wypracowanych przez autora Kapitału. Lektura Marksowskiego pojęcia produkcji, jak również jego wybranych krytyk i rekonceptualizacji, pozwoli nam spojrzeć na nowe, nie zawsze uwzględniane w najbardziej znanych współczesnych rozwinięciach czy interpretacjach jego myśli, zjawiska zachodzące w obszarze pracy i produkcji (takie jak immaterializacja, kognitywizacja, kulturalizacja czy biopolityczność). Uczestniczki seminarium, rewaluując klasyczne zagadnienia w rodzaju pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej, akumulacji pierwotnej czy reprodukcji, zastanowią się nad kwestią adekwatności metody Marksa w wyjaśnianiu kolejnych faz ekonomiczno-politycznej transformacji wyznaczonych przez przeobrażenia kapitalistycznego sposobu produkcji i akumulacji, jak również problemem zasadności przedstawionych przezeń strategii oporu podejmowanych w rozciągniętym na całe społeczeństwo miejscu pracy. Punktem dojścia i główną ambicją seminarium jest takie przepracowanie i adaptacja historycznych pojęć pracy i produkcji, które umożliwią nam znalezienie właściwych odpowiedzi na wyzwania aktualności naznaczonej przez permanentny kryzys.

Proponowana forma:

W ciągu najbliższego roku akademickiego planujemy odbycie 6 seminariów plenarnych/sesji naukowych (proponowane miesiące: listopad, grudzień, luty, marzec, maj, czerwiec). Charakter seminarium jest półotwarty – oznacza to, że do udziału w nim są zaproszeni wszyscy członkowie i członkinie redakcji, współpracownicy i współpracowniczki, jak również wybrane osoby spoza tych grup. Seminaria są całodniowe (ok. 8 godzin – z godziną rozpoczęcia uwzględniającą możliwość przyjazdu i wyjazdu przez uczestników tego samego dnia), jednakże uczestnicy i uczestniczki zachęcani są do pozostania w mieście seminarium na noc (noclegi będą organizowane).

Dzień seminaryjny będzie podzielony na dwie części (rozdzielone przerwą i posiłkiem). Pierwsza z nich ma charakter seminarium lekturowego z kilkoma referatami wprowadzającymi i naświetlającymi problematykę, druga natomiast – otwartej dla publiczności sesji naukowej, poświęconej prezentacji aktualnych zainteresowań badawczych uczestników i uczestniczek seminarium. Informacja o seminarium wraz z programem będzie każdorazowo umieszczana na stronie internetowej „Praktyki Teoretycznej” (www.praktykateoretyczna.pl). Prezentowane materiały nie muszą (i najczęściej nie będą) ściśle realizować tematyki przewodniej seminarium – choć być może udałoby nam się zaplanować je tak, aby Ci i Te, których praca w jakiś sposób łączy się z tematyką danego seminarium, mieli okazję do jej prezentacji w najbardziej stosownym momencie. Kolejność tych części ma na celu ułatwienie łączenia wątków ogólnych – interesujących potencjalnie nas wszystkich i wszystkie – z konkretnymi projektami badawczymi realizowanymi przez uczestników seminarium.

Miejsca:

Trzy spotkania odbędą się w Poznaniu, po jednym we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie.

Uczestnictwo:

Osoby chcące wziąć udział w kolejnych odsłonach seminarium zachęcamy do nadsyłania (najpóźniej na tydzień przed planowanym wydarzeniem) na adres mailowy redakcji (praktyka.teoretyczna@gmail.com) trzyzdaniowych opisów powodów zgłoszenia oraz trzyzdaniowych opisów zainteresowań badawczych. Istnieje również możliwość wygłoszenia referatu (20 min) w jednej z części seminarium (wówczas dodatkowo należy nadesłać tytuł i abstrakt wystąpienia do 300 słów). W miarę dostępnych miejsc będziemy potwierdzać uczestnictwo. Chcąc zachować atmosferę seminaryjną oraz możliwie najwyższy poziom zaangażowania w dyskusję wszystkich uczestników i uczestniczek, informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Tematyka spotkań i literatura podstawowa:

Zarówno terminy (dokładne godziny i miejsce), jak i ostateczna lista lektur zostaną podane do wiadomości uczestników i uczestniczek seminarium

1) Prawo wartości opartej na pracy

Poznań; 15 listopada 2013, godz. 10.00-19.00, ul. Fredry 10.

Prowadzenie: Maciej Szlinder

 

Referaty wprowadzające w problematykę seminarium:

1)      Maciej Szlinder – Historia Marksowskich dylematów z teorią wartości opartej na pracy

2)      Krystian Szadkowski – Antonio Negriego koncepcja kryzysu prawa wartości opartej na pracy. Konteksty i konsekwencje

3)      Michał Pospiszyl – Spinoza i kryzys prawa wartości opartej na pracy

Referaty badawcze:

1) Joanna Bednarek – Polityczna forma. Ontologia a nowożytne metafory ciała politycznego.

2) Mateusz Janik – Komunistyczne odczytania ontologii politycznej Benedykta Spinozy.

3) Piotr Juskowiak – Spór o wspólnotę w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym.

4) Wiktor Marzec – Narodziny faszyzmu zawsze zaświadczają o przegranej rewolucji. Rewolucja 1905 roku – narodziny politycznego antysemityzmu.

5) Mikołaj Ratajczak – Kapitalizm kognitywny – wprowadzenie do pojęcia.

Literatura (lista ostateczna):

 • K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski, Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 564-579.
 • A. Negri, Kryzys prawa wartości opartej na pracy, [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 139-151.
 • M. Tomba, Zróżnicowania wartości dodatkowej we współczesnych formach wyzysku, przeł. W. Marzec, [w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, red. M. Kozłowski, A. Kurant, J. Sowa, K. Szadkowski, K. Szreder, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012, s. 111-130.
 • A. Kliman, The Significance of the „Internal Inconsistency” Allegations, [@:] http://akliman.squarespace.com/writings/
 • A. Kliman, “Value in Process”. On the Temporality and Internal Consistency of Marx’s Capital, [@:] http://akliman.squarespace.com/writings/
 • A. Shaikh, Marx’s Theory of Value and the Transformation Problem, [w:] The Subtle Anatomy of Capitalism, red. J. Schwartz, Goodyear Pub. Co., Santa Monica 1977.

 

2) Praca produkcyjna i nieprodukcyjna [Łódź; 13 grudnia 2013]

Prowadzenie: Krystian Szadkowski

 • K. Marks, Teorie pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej, [w:] tegoż, Teorie wartości dodatkowej, t. 1, MED, t. 26, cz. 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 145-349.
 • K. Marks, Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, przeł. M. Ratajczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 111-124.
 • A. Negri, Praca produkcyjna/nieprodukcyjna [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 187-120.
 • D. Harvey, All Labour Produces Value For Capital And We All Struggle Against Value, „The Commoner” 10/2005, s. 132-171.

3) Akumulacja pierwotna [Poznań; 21-23 lutego 2014]

Prowadzenie: Wiktor Marzec, Piotr Juskowiak

 • K. Marks, Tak zwana akumulacja pierwotna, [w:] tegoż, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga I. Proces wytwarzania kapitału, przeł. P. Hoffman, B. Minc, E. Lipiński, MED, t. 23, Książka i Wiedza, Warszawa 1968 s. 848-906.
 • S. Mezzadra, Tak zwana „akumulacja pierwotna” [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 29-75.
 • S. Federici, Caliban and the Witch, Autonomedia, New York 2004.
 • D. Harvey, Accumulation by Disposession, [w:] tegoż, The New Imperialism, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 137-182.
 • D. Harvey, The Secret of Primitive Accumulation, [w:] tegoż, A Companion to Marx’s Capital, Verso, London 2010, s. 289-313.
 • M. De Angelis, Marx and Primitive Accumulation. The Continuous Character of Capital’s “Enclosures”, „The Commoner” 2/2001.
 • W. Bonefeld, The Permanence of Primitive Accumulation. Commodity Fetishism and Social Constitution, “The Commoner” 2/2001.

4) Produkcja/Reprodukcja [Wrocław; 26 kwietnia 2014]

Prowadzenie: Joanna Bednarek

 • A. del Re, Produkcja/reprodukcja [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 223-248.
 • M. Dalla Costa, Rozwój i reprodukcja, „Przegląd Anarchistyczny” 11/2010, s. 147-164.
 • L. Fortunati, The Arcane of Reproduction, Housework, Prostitution, Labor and Capital, Autonomedia, New York 1995.
 • F. Nowicki, Czy i jak kapitał zarabia na patriarchacie?
 • I. Wallerstein, Struktury gospodarstw domowych a formowanie się siły roboczej w kapitalistycznej gospodarce-świecie, przeł. M. Starnawski, „Recykling Idei”, 13/2012, s. 49-53.

 

5) Bioprodukcja/biokapitał/nowe definicje żywej pracy [Poznań; 31 maja 2014 roku]

Prowadzenie: Agnieszka Kowalczyk

Lektury podstawowe:

1. Stefan Helmreich, Species of Biocapital, „Science as Culture”, 17(4), 2008, s. 463–478.
2. Eugene Thacker, Biomaterial Labor and ‘Life Itself’,
3. Kaushik Sunder Rajan, Biocapital as an Emergent Form of Life: Speculations on the Figure of the Experimental Subject, [w:] S. Gibbon & C. Novas, (red.), Biosocialities, Genetics and the Social Sciences: Making Biologies and Identities, Routledge 2007, s. 157-186.
4. Teresa Brennan, Economy for the Earth: The labour theory of value without the subject/object distinction, „Ecological Economics”, 20(2), 1997, s. 175–185.

Lektury dodatkowe:

1. M. Cooper, Life Beyond Limits. Inventing Bioeconomy, [w:] tejże, Life as Surplus, University of Washington Press, Seattle-London, s. 15-50.
2. S. Franklin, Capital, [w:] tejże, Dolly Mixtures, Duke University Press, Durham and London 2007, s. 46-72.
3. R. Twine, Animals as Biotechnology, Earthscan, London-Washington 2010, s. 95-114.

 

6) Odmowa pracy [Warszawa; czerwiec 2014]

Prowadzenie: Michał Pospiszyl

 • P. Lafargue, Prawo do lenistwa, przeł. I. Bibrowska, [w:] tegoż, Pisma wybrane, t. 2, Książka i Wiedza 1961, s. 7-49.
 • M. Tronti, Strategy of Refusal, [w:] Autonomia. Post-political politics, red. Ch. Marazzi, S. Lotringer, Autonomedia, New York 1980, s. 28-33.
 • K. Weeks, Marxism, Productivism and the Refusal of Work, [w:] tejże, The Problem with Work. Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries, Duke University Press, Durham-London 2011, s. 79-111.
 • K. Weeks, The Refusal of Work as Demand and Perspective [w:] Resistance in Practice. The Philosophy of Antonio Negri, red. T. S. Murphy, A-K. Mustapha, Pluto Press, London 2005, s. 109-135.

Produkcja/reprodukcja

Zapraszamy na kolejne seminarium Praktyki Teoretycznej z cyklu „Praca i produkcja”. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: praktyka.teoretyczna@gmail.com (ilość miejsc ograniczona).
26  kwietnia 2014, Wrocław
Miejsce: Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Biskupa Nankiera 15 (Z Dworca PKP – tramwaj 8 (w stronę ZAWALNA) albo 9 (w stronę SĘPOLNA) – do przystanku HALA TARGOWA)

PROGRAM

13.00-15.30- Seminarium lekturowe

13.00 – 13.20 – Joanna Bednarek – Wprowadzenie do dyskusji i przedstawienie problematyki seminarium
13.20 – 13.40 – Agnieszka Kowalczyk – Bunt ciał. Uwagi na marginesie Kalibana i wiedźmy S. Federici.
13.40 – 14.00 – Marcin Marszałek – Relacja między pracą produkcyjną i reprodukcyjną w świetle badań nad zinstytucjonalizowaną opieką nad dziećmi w Polsce
14.00 – 14.15 – Przerwa
14.15 – 15.30 – Dyskusja
Lektury (udostępniane po zgłoszeniu na seminarium):
A. del Re, Produkcja/reprodukcja [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 223-248.
M. Dalla Costa, Rozwój i reprodukcja, „Przegląd Anarchistyczny” 11/2010, s. 147-164.
L. Fortunati, The Arcane of Reproduction, Housework, Prostitution, Labor and Capital, Autonomedia, New York 1995.
F. Nowicki, Czy i jak kapitał zarabia na patriarchacie?
I. Wallerstein, Struktury gospodarstw domowych a formowanie się siły roboczej w kapitalistycznej gospodarce-świecie, przeł. M. Starnawski, „Recykling Idei”, 13/2012, s. 49-53.
S. Federici, Caliban and the Witch, Autonomedia, New York 2004, s. 68-82 i 107-115.

15.30- 16.40 – Obiad

16.40 – 19.05 – Seminarium badawcze

16.40 – 17.25 – M. Janik – Stając się widocznym. Cztery uwagi na temat optycznego i temporalnego wymiaru reprodukcji.
17.25 – 18.10 – R. Zawisza – Religia, kobieta, gnoza – uwagi na marginesach lektury „Caliban and the Witch” S. Federici
18.10 – 18.20 – Przerwa
18.20 – 19.05 – K. Piskała – Między krytyką społeczną a manifestem politycznym. Powieści Wandy Wasilewskiej i spory ideowe socjalistów w latach 30.

21.30 – Kolacja – spotkanie towarzyskie.

Akumulacja pierwotna

Poznań 21-23 lutego 2014


21 lutego 2014, piątek, godz. 19.00 – Kawiarnio księgarnia Zemsta, ul. Fredry 5

Marks post-operaistów.

Spotkanie związane z wydaniem książki Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Goście: Joanna Bednarek (UAM), Michał Pospiszyl (UW), Jan Sowa (UJ)

Prowadzenie: Bartosz Ślosarski (UAM)

 

22 lutego 2014, sobota

Seminarium – Akumulacja pierwotna

Prowadzenie: Piotr Juskowiak, Wiktor Marzec

Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań (numer sali będzie podany w późniejszym terminie)

 

11.00 – 15.00 – Seminarium lekturowe – Akumulacja pierwotna

Referaty wprowadzające w problematykę seminarium:

11.00 – 11.30 dr hab. Jan Sowa (UJ), Bieda i kapitalizm w przedprzemysłowej Europie

12.00 – 12.30 Łukasz Moll (UŚ), Klasa robotnicza przed kapitałem. Próba nie-europocentrycznego ujęcia procesu akumulacji pierwotnej

12.30-13.00 dr Piotr Juskowiak (UAM), Wywłaszczająca urbanizacja – miejski marksizm wobec problemu akumulacji pierwotnej

13.00-13.20 Przerwa na kawę

13.20 Dyskusja panelowa –  Ciągła akumulacja pierwotna

W dyskusji udział wezmą dr Joanna Bednarek (UAM), dr Piotr Juskowiak (UAM), Wiktor Marzec (CEU), Łukasz Moll (UŚ).

 

Literatura:

Pozycje obowiązkowe będące bezpośrednim punktem wyjścia do dyskusji:

 • K. Marks, Tak zwana akumulacja pierwotna, [w:] tegoż, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga I. Proces wytwarzania kapitału, przeł. P. Hoffman, B. Minc, E. Lipiński, MED, t. 23, Książka i Wiedza, Warszawa 1968 s. 848-906.
 • S. Mezzadra, Tak zwana „akumulacja pierwotna” [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 29-75.
 • M. De Angelis, Marx and Primitive Accumulation. The Continuous Character of Capital’s “Enclosures”, „The Commoner” 2/2001.

Lektury zalecane:

 • W. Bonefeld, The Permanence of Primitive Accumulation. Commodity Fetishism and Social Constitution, “The Commoner” 2/2001.
 • S. Federici, Caliban and the Witch, Autonomedia, New York 2004 (zwłaszcza Introduction i The Great Caliban)
 • D. Harvey, Accumulation by Disposession, [w:] tegoż, The New Imperialism, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 137-182.
 • D. Harvey, The Secret of Primitive Accumulation, [w:] tegoż, A Companion to Marx’s Capital, Verso, London 2010, s. 289-313.
 

15.00-16.30 Przerwa obiadowa

16.30 – 20.15 Seminarium badawcze

16.30 – 17.20 Krystian Szadkowski (UAM), Kategorie Marksowskie w krytycznych badaniach nad szkolnictwem wyższym

17.20 – 18.10 Agata Zysiak (UŁ), „Każdy śmieciarz niechże mówi łaciną i greką” – wczesne procesy demokratyzacji uczelni we Wschodniej i Zachodniej Europie.

18.10-18.30 Przerwa

18.30 – 19.20 Agnieszka Kowalczyk (UAM), Marksizm i krytyczne studia nad zwierzętami

19.20 – 20.10 Bartosz Ślosarski (UAM), Poza „spontaniczność vs. organizację”. Horyzontalne formy oporu Occupy Wall Street

20.15- – Zabawy i swawole

 

Niedziela, 23 lutego 2014

Spacery po Poznaniu, dyskusje perypatetyckie, ustalenia organizacyjne, zwiedzanie.

Praca produkcyjna i nieprodukcyjna

Łódź 13-14 grudnia 2013

13 grudnia 2013

12.00 – 15.30 – Seminarium lekturowePraca produkcyjna i nieprodukcyjna. (Świetlica KP, ul. Piotrkowska 101, lewa oficyna)

Prowadzenie: Krystian Szadkowski

Referaty wprowadzające w problematykę seminarium:

12.00 – 12.20 – B. Ślosarski (MISH UAM), Marksa teoria pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej z rękopisów z lat 1862-1863

12.20 – 12.40 – J. Bednarek (PPG UAM), Bruna Guilliego teoria żywej pracy i pracy produkcyjnej

12.40 – 13.00 – K. Szadkowski (IF UAM), Polityczne czytanie rozróżnienia na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną

13.00 – 15.30 – Dyskusja

Literatura:

Uczeni doświadczeniem wychodzimy z założenia, że nie zawsze wszyscy uczestnicy i uczestniczki seminarium czytają całość proponowanej literatury – poniższa lista ułożona jest według priorytetów dyskusji na seminarium. Prosilibyśmy o rozpoczęcie lektury od początku poniższej listy. Dostęp do lektur można uzyskać po zgłoszeniu na seminarium.

 • K. Marks, Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, przeł. M. Ratajczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 111-124.
 • A. Negri, Praca produkcyjna/nieprodukcyjna [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 187-120.
 • K. Marks, Teorie pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej, [w:] tegoż, Teorie wartości dodatkowej, t. 1, MED, t. 26, cz. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 145-349.
 • B. Gulli, On the Difference between Living Labor and Productive Labor, w: Labor of Fire. The Ontology of Labor between Economy and Culture, Temple University Press, Philadelphia 2005, s. 61-74.
 • D. Harvie, All Labour Produces Value For Capital And We All Struggle Against Value, „The Commoner” 10/2005, s. 132-171.

15.30 – 16.30 – Wycieczka miejska, cz. 1  – Carski kapitalizm państwowy i popowstaniowy leseferyzm. Wprowadzenie. Łódź burżuazyjna. Miasto atrakcji. (prowadzenie Wiktor Marzec, Kamil Piskała).

16.30 – 18.00 – Przerwa obiadowa

18.00 – 20.00 – Premiera książki „Rewolucja 1905. Przewodnik  Krytyki Politycznej” (Świetlica KP, ul. Piotrkowska 101, lewa oficyna)

Krzysztof Dudek (dyrektor Narodowego Centrum Kultury); Anna Dzierzgowska, (nauczycielka historii w Wielokulturowym Liceum im. Jacka Kuronia w Warszawie). Prowadzenie: Kamil Piskała (historyk, redaktor książki).

20.00 – … – Część integracyjna

14 grudnia 2013

9.30 – 13.30 – Seminarium badawcze (Świetlica KP, ul. Piotrkowska 101, lewa oficyna)

Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia referatu do tej sesji – prosimy o przesyłanie abstraktów.

Prowadzenie: Piotr Juskowiak, Maciej Szlinder

9.30 – 10.30 – Eliasz Robakiewicz (IF UW), Kapitał jako suplement społeczeństwa

10.30 – 11.30 – Mikołaj Ratajczak (SNS PAN), Kapitalizm kognitywny. Wprowadzenie do pojęcia (referat przeniesiony z poprzedniego seminarium)

11.30 – 12.30 – Tomasz Skoczylas (IS UWr), Praca w kulturze: do autonomii do subsumpcji procesu pracy

12.30 – 13.30 – Michał Pospiszyl (IF UW), Przeciw dialektykom. Spinoza, Deleuze, Latour.

13.30 -14.30 – Przerwa obiadowa

14.30 – 16.00 – Wycieckza miejska cz. 2. Topografie kapitału i władza biopolityczna – Łódż fabryczna. (prowadzenie Wiktor Marzec, Kamil Piskała).

Partnerami seminarium są Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi oraz Katedra Socjologii Kultury UŁ.

Prawo wartości opartej na pracy

Poznań; 15 listopada 2013, godz. 10.00-20.30.

 

10.00-13.30 – Seminarium.

Prowadzenie: Maciej Szlinder

Referaty wprowadzające w problematykę seminarium:

10.00-10.20 – Maciej Szlinder (IF UAM, Poznań) – Historia Marksowskich dylematów z teorią wartości opartej na pracy

10.20-10.40 – Krystian Szadkowski (IF UAM, Poznań) – Antonio Negriego koncepcja kryzysu prawa wartości opartej na pracy. Konteksty i konsekwencje

10.40-11.00 – Michał Pospiszyl (IF UW, Warszawa) – Spinoza i kryzys prawa wartości opartej na pracy

11.00-13.30 – Dyskusja

 

Literatura:

Uczeni doświadczeniem wychodzimy z założenia, że nie zawsze wszyscy uczestnicy i uczestniczki seminarium czytają całość proponowanej literatury – poniższa lista ułożona jest według priorytetów dyskusji na seminarium. Prosilibyśmy o rozpoczęcie lektury od początku poniższej listy. Dostęp do lektur można uzyskać po zgłoszeniu na seminarium.

 • M. Tomba, Zróżnicowania wartości dodatkowej we współczesnych formach wyzysku, przeł. W. Marzec, [w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, red. M. Kozłowski, A. Kurant, J. Sowa, K. Szadkowski, K. Szreder, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012, s. 111-130.
 • A. Negri, Kryzys prawa wartości opartej na pracy, [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 139-151.
 • K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski, Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 564-579.
 • A. Kliman, The Significance of the „Internal Inconsistency” Allegations, [@:] http://akliman.squarespace.com/writings/
 • A. Kliman, “Value in Process”. On the Temporality and Internal Consistency of Marx’s Capital, [@:] http://akliman.squarespace.com/writings/
 • A. Shaikh, Marx’s Theory of Value and the Transformation Problem, [w:] The Subtle Anatomy of Capitalism, red. J. Schwartz, Goodyear Pub. Co., Santa Monica 1977.

 

13.30-14.30 – Przerwa obiadowa

 

15.00 – 20.30 – Otwarta sesja naukowa – Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 215.

 

Na każdy z referatów przeznaczono 20 minut oraz 40 minut na dyskusję.

15.00-16.00 – Joanna Bednarek (PPG UAM, Poznań) – Polityczna forma. Ontologia a nowożytne metafory ciała politycznego.

16.00-17.00 – Mateusz Janik (SNS PAN, Warszawa) – Komunistyczne odczytania ontologii politycznej Benedykta Spinozy.

17.00-18.00 – Wiktor Marzec (CEU, Budapeszt) – Narodziny faszyzmu zawsze zaświadczają o przegranej rewolucji. Rewolucja 1905 roku – narodziny politycznego antysemityzmu.

18.00-18.30 – Przerwa

18.30 – 19.30 – Piotr Juskowiak (IK, UAM, Poznań) – Spór o wspólnotę w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym.

19.30 – 20.30 – Mikołaj Ratajczak (SNS PAN, Warszawa) – Kapitalizm kognitywny – wprowadzenie do pojęcia.