Seminarium 2016/2017 – „Kapitał” Karola Marksa. Księga II: znaczenie i perspektywy

944878_603563839801592_7550570143666098700_nKAPITAŁ KAROLA MARKSA. KSIĘGA II: ZNACZENIE I PERSPEKTYWY

Zgłoszenia udziału na adres: praktyka.teoretyczna@gmail.com

Szczegóły dotyczącze zgłoszeń

W trakcie tegorocznego cyklu seminariów „Praktyki Teoretycznej” zajmiemy się II księgą Kapitału Karola Marksa. Podejmiemy namysł nad zaprezentowanym tam ujęciem procesu cyrkulacji kapitału i możliwościami wykorzystania Marksowskich analiz zarówno do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania kapitalizmu w jego historycznej zmienności (ze szczególnym uwzględnieniem jego aktualnej postaci), jak również do politycznej interwencji skutecznie przerywającej ten obieg. Punkt wyjścia stanowić tu będzie wykładnia akumulacji kapitału z księgi I. W głównej części seminarium, zajmiemy się natomiast uważną analizą księgi II, przyglądając się obiegom kapitału również w ich wymiarze przestrzennym i czasowym, starając się wskazywać na możliwe punkty zerwania i nieciągłości, na których koncentrować się może skuteczna walka klasowa. Bazując na powyższej analizie, podejmiemy próbę krytyki i rozwinięcia myśli Marksa z II tomu, posiłkując się pracami jego bezpośrednich spadkobierczyń teoretycznych (takich jak Róża Luksemburg), jak i późniejszymi analizami (od ekonomii efektywnego popytu Michała Kaleckiego, przez teorie obiegu pieniężnego, po analizy odwołujące się do koncepcji kapitalizmu kognitywnego czy bioprodukcji). W centrum całego naszego cyklu znajdować się będzie problematyka mechanizmu ciągłej akumulacji kapitału (reprodukcji rozszerzonej), warunków możliwości jego zakłócania, a także typowa dla tego procesu funkcja pieniądza. Spojrzymy zatem na sfery kapitalistycznej produkcji, dystrybucji i wymiany, uwzględniając wspólnie kluczowe role odgrywane przez zorganizowaną klasę robotniczą, instytucję państwa oraz sektor finansowy.

25-26 listopada 2016, Poznań

25 listopada – spotkanie publiczne – David Harvey, Przewodnik po Kapitale Karola Marksa

26 listopada – Kapitał Księga I

Lektury:

 • K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Tom 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1968 (1-3 rozdział).

Referaty:

 • Krystian Szadkowski, Metoda Marksa.
 • Maciej Szlinder, Ujęcie akumulacji kapitału w księdze I.
 • Mikołaj Ratajczak, Znaczenie Rezultatów bezpośredniego procesu produkcji.

13-14 stycznia 2017, Warszawa

14 stycznia– Księga II – Dział pierwszy

Lektury:

 • K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Tom 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1977 (rozdziały 1-6).

Referaty:

 • Krystian Szadkowski, Polityczne czytanie schematów obiegu kapitału
 • Piotr Juskowiak, Logistyka i transport

24-25 lutego 2017, Poznań

25 lutego – Księga II – Dział drugi

Lektury:

 • K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Tom 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1977 (rozdziały 7-9; 12-17).

Referaty:

 • Tomek Płomiński, Eliasz Robakiewicz, Teorie kapitału trwałego i obrotowego: Smith, fizjokraci, Ricardo
 • Joanna Bednarek, Czas produkcji a czas pracy w kontekście pracy biopolitycznej.

21-22 kwietnia 2017, Warszawa

21 kwietnia – [SPOTKANIE PUBLICZNE]

22 kwietnia- Księga II – Dział trzeci

Lektury:

 • K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Tom 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1977 (rozdziały 18-21).
 • M. Kalecki, Marksowskie równania reprodukcji a współczesna ekonomia, w: Tegoż, Dzieła Tom 2. Kapitalizm: Dynamika gospodarcza, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1980 (s. 493-500).

Referaty:

 • Maciej Szlinder, Równania reprodukcji w teorii Kaleckiego.
 • Piotr Juskowiak, Przestrzenie kapitału.

26-27 maja 2017, Poznań

26 maja – [SPOTKANIE PUBLICZNE]

27 maja – Akumulacja kapitału Róży Luksemburg

Lektury:

 • R. Luksemburg, Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu, Książka i Prasa, Warszawa 2011 (dział pierwszy, rozdziały 4-9 [s. 121-227]; dział trzeci [s. 407-571]).
 • T. Kowalik, Akumulacja kapitału Róży Luksemburg, w: Tamże.

Referaty:

 • Gabriel Klimont, Antykrytyka Róży Luksemburg.
 • Eliasz Robakiewicz, Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu Tadeusza Kowalika.
 • Marcin Czachor, Czy i jak możliwa jest akumulacja kapitału? Spory wśród ekonomistów burżuazyjnych.

30 czerwca – 1 lipca 2017, Warszawa

30 czerwca – [SPOTKANIE PUBLICZNE]

1 lipca – Konteksty

Lektury:

 • R. Bellofiore, M. Passarella, Finanse i problem realizacji u Róży Luksemburg: interpretacja „cyrkulatywistyczna”, „Praktyka Teoretyczna” 2012, nr 6.
 • M. Kalecki, Zagadnienie realizacji u Tugana-Baranowskiego i Róży Luksemburg, w: Tegoż, Dzieła Tom 2. Kapitalizm: Dynamika gospodarcza, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1980 (s. 484-492).
 • P. Zarembka, Late Marx and Luxemburg: opening a development within political economy, w: R. Bellofiore (red.), Rosa Luxemburg and the Critique of Political Economy, Routledge, London-New York 2009, s. 64-80.

Referaty:

 • Maciej Szlinder, Cyrkulatywiści od Grazianiego do Bellofiore.
 • Mikołaj Ratajczak, Teoria Róży Luksemburg a kapitał finansowy (Toporowski, Minsky).
 • Agnieszka Kowalczyk, Przemiany bioprodukcji a II księga Kapitału.
 • Kamil Piskała, Reprodukcja kapitału a teorie imperializmu. Lenin a Luksemburg.

Koordynator seminarium: Maciej Szlinder

Seminarium 2014/2015 – Dobra wspólne i dobro wspólne

CYKL SPOTKAŃ SEMINARYJNO-KONFERENCYJNYCH „Dobra wspólne i dobro wspólne” 2014/2015

Organizatorzy: Czasopismo naukowe „Praktyka Teoretyczna”, Pracownia Pytań Granicznych UAM.

Koordynacja cyklu: Piotr Juskowiak, Krystian Szadkowski

Tegoroczny cykl spotkań seminaryjno-konferencyjnych „Praktyki Teoretycznej” stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie problematyką dóbr wspólnych, próbę przemyślenia stojących za nimi pojęć i praktyk, głównych tradycji i aktualnych stawek politycznych. Wychodząc od historycznych form powstawania i grodzenia „wspólnego pastwiska” oraz zakorzeniając nasze myślenie w Marksowskiej linii ich interpretacji, pragniemy przekierować uwagę uczestniczek omawianego cyklu w kierunku nowych form produkowania i zarządzania tym, co wspólne. Traktując dobro wspólne jako alternatywną względem prywatnej i publicznej formę własności, dostrzegamy w nim podstawę dla nowego porządku społeczno-gospodarczego. Sprzeciwiamy się zatem takim rozumieniom praktyk uwspólniania, które chciałyby w nich widzieć restaurację dawnych lub formę naprawy dla obecnego systemu produkcji i rządzenia. Ważnym zadaniem organizowanych przez nas spotkań jest próba usytuowania tytułowej problematyki w odniesieniu do najnowszej, skrajnie pasożytniczej formy ewolucji kapitalizmu. Systemu opartego na bezwzględnych wywłaszczeniach i wysiedleniach dokonywanych kosztem ludności rdzennej, mieszkańców miast czy pozostałych form życia (np. zwierzętach). Zastanowimy się równocześnie nad tym, jak mogą się przed nim bronić współcześni kommonersi. W trakcie naszych seminariów zapytamy o nowe praktyki produkowania, zarządzania i dystrybuowania dóbr wspólnych, współczesny charakter grodzeń, miejskie czy uniwersyteckie praktyki uwspólniania, jak również o możliwość niekapitalistycznej biotechnologii. Skupimy się także na istotnej różnicy między liberalnymi a komunistycznymi teoriami tego, co wspólne, nieustannie podkreślając Marksowski rodowód tych drugich.

Proponowana forma

W ciągu najbliższego roku akademickiego odbędzie się 6 spotkań podzielonych na zamkniętą część seminaryjną (ograniczona ilość zgłoszeń na cały roczny cykl przed rozpoczęciem pierwszego spotkania) i otwartą część konferencyjną (zarówno dla biernych, jak i czynnych uczestników). Wszystkie odsłony będą miały charakter całodniowy (ok. 8 godzin – z godziną rozpoczęcia uwzględniającą możliwość przyjazdu i wyjazdu przez uczestników tego samego dnia; wszystkie seminaria odbywać się będą w soboty), jednakże uczestnicy i uczestniczki zachęcani są do pozostania w mieście goszczącym seminarium na noc (organizatorzy postarają się zapewnić gościom nocleg lub przy większej ilości uczestniczek pomoc w jego znalezieniu).

Dzień seminaryjny będzie podzielony na dwie części (rozdzielone przerwą i posiłkiem). Pierwsza z nich będzie miała charakter seminarium lekturowego z kilkoma głosami wprowadzającymi i naświetlającymi problematykę, druga natomiast – otwartej dla publiczności sesji naukowej, poświęconej prezentacji aktualnych zainteresowań badawczych uczestników i uczestniczek seminarium. Informacja o seminarium wraz z jego programem będzie każdorazowo umieszczana na stronie internetowej „Praktyki Teoretycznej” (www.praktykateoretyczna.pl). Prezentowane materiały nie muszą (i najczęściej nie będą) ściśle realizować tematyki przewodniej seminarium – choć tego rodzaju zbieżność cieszyć się będzie szczególnym zainteresowaniem organizatorów.

Miejsca

Dwa spotkania odbędą się w Poznaniu, po jednym w Katowicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

Uczestnictwo

Osoby chcące wziąć udział w seminarium zapraszamy do nadsyłania (najpóźniej na tydzień przed pierwszą odsłoną cyklu) kilkuzdaniowego uzasadnienia zgłoszenia oraz charakterystyki zainteresowań badawczych. Liczba uczestników seminarium jest ograniczona i wynosi 25 osób. Istnieje również możliwość wygłoszenia referatu (30 min) w części konferencyjnej każdego ze spotkań (wówczas dodatkowo należy nadesłać tytuł i abstrakt wystąpienia do 300 słów – najpóźniej na 14 dni przed wydarzaniem, liczba miejsc ograniczona).

 

PROGRAM

25 X 2014 – Poznań – Historyczne uwarunkowania powstawania i grodzenia dóbr wspólnych

Prowadzenie: Piotr Juskowiak, Łukasz Moll, Krystian Szadkowski

Lektury obowiązkowe:

P. Linebaugh, Karl Marx, the Theft of Wood, and Working-Class Composition: A Contribution to the Current Debate, w: Tegoż, Stop, Thief! The Commons, Enclosures and Resistance, Oakland, CA 2014, s. 43-64.

K. Marks, Obrady szóstego Landtagu reńskiego. Artykuł trzeci: Debaty nad ustawą o kradzieży drzewa w: MED t. 1, Warszawa 1976, s. 131-178.

H. Zückert, The Commons – A Historical Concept of Property Rights, http://wealthofthecommons.org/essay/commons-%E2%80%93-historical-concept-property-rights

Lektury uzupełniające:

D. Bensaid, Wywłaszczeni. Marks, własność i komunizm, przeł. Z. M. Kowalewski, Warszawa 2010, s. 11-92.

P. Linebaugh, Stop, Thief! The Commons, Enclosures and Resistance, Oakland, CA 2014

P. Linebaugh, The Magna Carta Manifesto. Liberty and Commons for All, Los Angeles 2008.

Część konferencyjna

Joanna Bednarek (UAM), Akumulacja pierwotna i czasowości kapitalizmu.

Łukasz Moll (UŚ), John Locke jako tragik dobra wspólnego.

Krystian Szadkowski (UAM), Pierwsza kapitalistyczna transformacja polskiego szkolnictwa wyższego (1990-2008)?

Mateusz Karolak (UWr), „Powrót, ale po co?”. Strategie migrantów powrotnych, na przykładzie migracji z Wielkiej Brytanii do Polski.

29 XI 2014 – Łódź – Współczesne teorie dóbr wspólnych

Prowadzenie: Piotr Juskowiak, Joanna Bednarek

Lektury obowiązkowe:

M. De Angelis, Reflections on Alternatives, Commons and Communities, „The Commoner” 2003, nr 6.

G. de Peuter, N. Dyer-Witheford, Commons and Cooperatives, “Affinities: A Journal of Radical Theory, Culture, and Action”, Volume 4, Number 1, Summer 2010.

S. Federici, Feminism And the Politics of the Commons, http://www.commoner.org.uk/wp-content/uploads/2011/01/federici-feminism-and-the-politics-of-commons.pdf.

E. Ostrom, Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems, Prize Lecture, December 8, 2009.

Lektury uzupełniające:

G. Hardin, The Tragedy of the Commons, “Science” 1968, vol. 162.

Ch. Hess, Mapping the New Commons, University of Gloucestershire, Cheltenham, England, July 14-18, 2008.

J. McCarthy, Commons as Counterhegemonic Projects, „Capitalism Nature Socialism”, 2006, vol. 16, issue 1.

E. Ostrom, Dysponowanie wspólnymi zasobami, przeł. Z. Wiankowska-Ładyka, Warszawa 2013.

E. Ostrom, Neither Market nor State – Governance of Common-Pool Resources in the Twenty-First Century, International Food Policy Research Institute, June 2, 1994.

10 I 2015 – Wrocław – Postoperaistyczna teoria dobra wspólnego

Prowadzenie: Krystian Szadkowski

Lektury obowiązkowe:

M. Hardt, Dobro wspólne a komunizm, przeł. K. Szadkowski, „Praktyka Teoretyczna” 2010, nr 1.

G. Roggero, Pięć tez o dobru wspólnym, przeł. P. Juskowiak, K. Szadkowski, „Praktyka Teoretyczna” 2011, nr 4.

Lektury uzupełniające:

A. Curcio, Przekładanie różnicy na to, co wspólne, przeł. M. Ratajczak, „Praktyka Teoretyczna” 2011, nr 4.

N. Dyer-Witheford, The Circulation of the Common, draft 2006.

M. Hardt, A. Negri, Rzecz-pospolita. Poza dobro publiczne i własność prywatną, przeł. „Praktyka Teoretyczna”, Kraków 2012.

A. Negri, Wokół dobra wspólnego (wywiad), przeł. S. Królak, „Praktyka Teoretyczna” 2011, nr 4.

A. Negri, W poszukiwaniu Rzeczy-pospolitej, przeł. P. Jakubowski, „Praktyka Teoretyczna” 2011, nr 4.

M. Pasquinelli, Animal Spirits: A Bestiary of the Commons, Rotterdam 2008.

28 II 2015 – Poznań –  Biotechnologia, biopiractwo i dobra wspólne

Prowadzenie: Agnieszka Kowalczyk, Joanna Bednarek

Lektury obowiązkowe:

M.S. Carolan,  Decentering Biotechnology, Farnham, 2010 [fragmenty].

V. Shiva, Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge. New Delhi 2012  (fragmenty).

Lektury uzupełniające:

Another Technoscience is Possible, red. G. M. Cota,  Open Humanities Press 2012, s. 1-29.

P. Burkett, Marx and Nature. A Red and Green Perspective, New York 1999.

J.B. Foster, B. Clark, R. York, E. Toussaint, The Ecological Rift: Capitalism’s War on the Earth, New York 2010.

M.J. Guerra, Bioethics at Stake: The challenge of Corporate Science and Biocapitalism, “International Journal of Feminist Approaches to Bioethics” 2009, vol. 2, issue 1.

E. Thacker, The Global Genome: Biotechnology, Politics, and Culture, Cambridge 2005.

28 III 2015 – Katowice – Miejskie dobra wspólne i pasożytnicza urbanizacja

Prowadzenie: Piotr Juskowiak

Lektury obowiązkowe:

D. Harvey, Tworzenie miejskich dóbr wspólnych, w: Tegoż, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, przeł. „Praktyka Teoretyczna”, Warszawa 2012.

M. Pasquinelli, Creative Sabotage in the Factory of Culture: Art, Gentrification and the Metropolis, w: Tegoż, Animal Spirits: A Bestiary of the Commons, Rotterdam 2008.

Lektury uzupełniające:

M. De Angelis, The Production of Commons and the “Explosion” of the Middle Class, “Antipode” 2010, vol. 42, issue 4.

M. Hardt, A. Negri, Metropolia, w: Tychże, Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, przeł. „Praktyka Teoretyczna”, Kraków 2012.

S. Krätke, The Creative Capital of Cities: Interactive Knowledge Creation and the Urbanization Economies of Innovation, Malden, MA-Oxford 2011.

J. Peck, Recreative City: Amsterdam, Vehicular Ideas and the Adaptive Spaces of Creativity Policy, “International Journal of Urban and Regional Research” 2012, vol. 36, issue 3.

S. Sassen, Shrinking Economies, Growing Expulsions, w: Taż, Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy, Cambridge, MA-London 2014.

25 IV 2015 – Warszawa – Uniwersytet jako instytucja dobra wspólnego

Prowadzenie: Krystian Szadkowski

Lektury obowiązkowe:

M.J. Madison, B.M. Frischmann, K.J. Strandburg, The University as Constructed Cultural Commons, „Journal of Law & Policy” 2009, vol. 30.

G. Roggero The Production of Living Knowledge: the Crisis of the University and the Transformation of Labor in Europe and North America, przeł. E. Brophy, Philadelphia 2011 (fragmenty).

J. Winn, The Co-operative University: Labour, Property and Pedagogy, Working paper 2014, http://staff.lincoln.ac.uk/jwinn.

Lektury uzupełniające:

C.A. Bowers, Renewing the Commons: University Reform in an Era of Weakened Democracy and Environmental Crises, Ecojustice Press 2006.

J. Boyle, The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind, New Haven-London 2008.

M. Neary, J. Winn,  Open Education: Common(s), Commonism and the New Common Wealth, “ephemera” 2012, vol. 12, issue 4.

Understanding Knowledge as Commons: from Theory to Practice, red. Ch. Hess, E. Ostrom, Cambridge 2007.

S. Wright, D. Greenwood, R. Boden, Report on a Field Visit to Mondragón University: A Cooperative Experience/Experiment, „Learning and Teaching” 2011, vol. 4, issue 3.

Seminarium 2013/2014 – Praca i produkcja

CYKL SPOTKAŃ SEMINARYJNO-KONFERENCYJNYCH „Praca i produkcja” 2013/2014

Organizatorzy: Czasopismo naukowe „Praktyka Teoretyczna”, Pracownia Pytań Granicznych UAM.

Cykl spotkań seminaryjno-konferencyjnych „Praca i produkcja” podejmuje zadanie krytycznej lektury kluczowych pojęć wypracowanych przez autora Kapitału. Lektura Marksowskiego pojęcia produkcji, jak również jego wybranych krytyk i rekonceptualizacji, pozwoli nam spojrzeć na nowe, nie zawsze uwzględniane w najbardziej znanych współczesnych rozwinięciach czy interpretacjach jego myśli, zjawiska zachodzące w obszarze pracy i produkcji (takie jak immaterializacja, kognitywizacja, kulturalizacja czy biopolityczność). Uczestniczki seminarium, rewaluując klasyczne zagadnienia w rodzaju pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej, akumulacji pierwotnej czy reprodukcji, zastanowią się nad kwestią adekwatności metody Marksa w wyjaśnianiu kolejnych faz ekonomiczno-politycznej transformacji wyznaczonych przez przeobrażenia kapitalistycznego sposobu produkcji i akumulacji, jak również problemem zasadności przedstawionych przezeń strategii oporu podejmowanych w rozciągniętym na całe społeczeństwo miejscu pracy. Punktem dojścia i główną ambicją seminarium jest takie przepracowanie i adaptacja historycznych pojęć pracy i produkcji, które umożliwią nam znalezienie właściwych odpowiedzi na wyzwania aktualności naznaczonej przez permanentny kryzys.

Proponowana forma:

W ciągu najbliższego roku akademickiego planujemy odbycie 6 seminariów plenarnych/sesji naukowych (proponowane miesiące: listopad, grudzień, luty, marzec, maj, czerwiec). Charakter seminarium jest półotwarty – oznacza to, że do udziału w nim są zaproszeni wszyscy członkowie i członkinie redakcji, współpracownicy i współpracowniczki, jak również wybrane osoby spoza tych grup. Seminaria są całodniowe (ok. 8 godzin – z godziną rozpoczęcia uwzględniającą możliwość przyjazdu i wyjazdu przez uczestników tego samego dnia), jednakże uczestnicy i uczestniczki zachęcani są do pozostania w mieście seminarium na noc (noclegi będą organizowane).

Dzień seminaryjny będzie podzielony na dwie części (rozdzielone przerwą i posiłkiem). Pierwsza z nich ma charakter seminarium lekturowego z kilkoma referatami wprowadzającymi i naświetlającymi problematykę, druga natomiast – otwartej dla publiczności sesji naukowej, poświęconej prezentacji aktualnych zainteresowań badawczych uczestników i uczestniczek seminarium. Informacja o seminarium wraz z programem będzie każdorazowo umieszczana na stronie internetowej „Praktyki Teoretycznej” (www.praktykateoretyczna.pl). Prezentowane materiały nie muszą (i najczęściej nie będą) ściśle realizować tematyki przewodniej seminarium – choć być może udałoby nam się zaplanować je tak, aby Ci i Te, których praca w jakiś sposób łączy się z tematyką danego seminarium, mieli okazję do jej prezentacji w najbardziej stosownym momencie. Kolejność tych części ma na celu ułatwienie łączenia wątków ogólnych – interesujących potencjalnie nas wszystkich i wszystkie – z konkretnymi projektami badawczymi realizowanymi przez uczestników seminarium.

Miejsca:

Trzy spotkania odbędą się w Poznaniu, po jednym we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie.

Uczestnictwo:

Osoby chcące wziąć udział w kolejnych odsłonach seminarium zachęcamy do nadsyłania (najpóźniej na tydzień przed planowanym wydarzeniem) na adres mailowy redakcji (praktyka.teoretyczna@gmail.com) trzyzdaniowych opisów powodów zgłoszenia oraz trzyzdaniowych opisów zainteresowań badawczych. Istnieje również możliwość wygłoszenia referatu (20 min) w jednej z części seminarium (wówczas dodatkowo należy nadesłać tytuł i abstrakt wystąpienia do 300 słów). W miarę dostępnych miejsc będziemy potwierdzać uczestnictwo. Chcąc zachować atmosferę seminaryjną oraz możliwie najwyższy poziom zaangażowania w dyskusję wszystkich uczestników i uczestniczek, informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Tematyka spotkań i literatura podstawowa:

Zarówno terminy (dokładne godziny i miejsce), jak i ostateczna lista lektur zostaną podane do wiadomości uczestników i uczestniczek seminarium

1) Prawo wartości opartej na pracy

Poznań; 15 listopada 2013, godz. 10.00-19.00, ul. Fredry 10.

Prowadzenie: Maciej Szlinder

 

Referaty wprowadzające w problematykę seminarium:

1)      Maciej Szlinder – Historia Marksowskich dylematów z teorią wartości opartej na pracy

2)      Krystian Szadkowski – Antonio Negriego koncepcja kryzysu prawa wartości opartej na pracy. Konteksty i konsekwencje

3)      Michał Pospiszyl – Spinoza i kryzys prawa wartości opartej na pracy

Referaty badawcze:

1) Joanna Bednarek – Polityczna forma. Ontologia a nowożytne metafory ciała politycznego.

2) Mateusz Janik – Komunistyczne odczytania ontologii politycznej Benedykta Spinozy.

3) Piotr Juskowiak – Spór o wspólnotę w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym.

4) Wiktor Marzec – Narodziny faszyzmu zawsze zaświadczają o przegranej rewolucji. Rewolucja 1905 roku – narodziny politycznego antysemityzmu.

5) Mikołaj Ratajczak – Kapitalizm kognitywny – wprowadzenie do pojęcia.

Literatura (lista ostateczna):

 • K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski, Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 564-579.
 • A. Negri, Kryzys prawa wartości opartej na pracy, [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 139-151.
 • M. Tomba, Zróżnicowania wartości dodatkowej we współczesnych formach wyzysku, przeł. W. Marzec, [w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, red. M. Kozłowski, A. Kurant, J. Sowa, K. Szadkowski, K. Szreder, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012, s. 111-130.
 • A. Kliman, The Significance of the „Internal Inconsistency” Allegations, [@:] http://akliman.squarespace.com/writings/
 • A. Kliman, “Value in Process”. On the Temporality and Internal Consistency of Marx’s Capital, [@:] http://akliman.squarespace.com/writings/
 • A. Shaikh, Marx’s Theory of Value and the Transformation Problem, [w:] The Subtle Anatomy of Capitalism, red. J. Schwartz, Goodyear Pub. Co., Santa Monica 1977.

 

2) Praca produkcyjna i nieprodukcyjna [Łódź; 13 grudnia 2013]

Prowadzenie: Krystian Szadkowski

 • K. Marks, Teorie pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej, [w:] tegoż, Teorie wartości dodatkowej, t. 1, MED, t. 26, cz. 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 145-349.
 • K. Marks, Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, przeł. M. Ratajczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 111-124.
 • A. Negri, Praca produkcyjna/nieprodukcyjna [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 187-120.
 • D. Harvey, All Labour Produces Value For Capital And We All Struggle Against Value, „The Commoner” 10/2005, s. 132-171.

3) Akumulacja pierwotna [Poznań; 21-23 lutego 2014]

Prowadzenie: Wiktor Marzec, Piotr Juskowiak

 • K. Marks, Tak zwana akumulacja pierwotna, [w:] tegoż, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga I. Proces wytwarzania kapitału, przeł. P. Hoffman, B. Minc, E. Lipiński, MED, t. 23, Książka i Wiedza, Warszawa 1968 s. 848-906.
 • S. Mezzadra, Tak zwana „akumulacja pierwotna” [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 29-75.
 • S. Federici, Caliban and the Witch, Autonomedia, New York 2004.
 • D. Harvey, Accumulation by Disposession, [w:] tegoż, The New Imperialism, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 137-182.
 • D. Harvey, The Secret of Primitive Accumulation, [w:] tegoż, A Companion to Marx’s Capital, Verso, London 2010, s. 289-313.
 • M. De Angelis, Marx and Primitive Accumulation. The Continuous Character of Capital’s “Enclosures”, „The Commoner” 2/2001.
 • W. Bonefeld, The Permanence of Primitive Accumulation. Commodity Fetishism and Social Constitution, “The Commoner” 2/2001.

4) Produkcja/Reprodukcja [Wrocław; 26 kwietnia 2014]

Prowadzenie: Joanna Bednarek

 • A. del Re, Produkcja/reprodukcja [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 223-248.
 • M. Dalla Costa, Rozwój i reprodukcja, „Przegląd Anarchistyczny” 11/2010, s. 147-164.
 • L. Fortunati, The Arcane of Reproduction, Housework, Prostitution, Labor and Capital, Autonomedia, New York 1995.
 • F. Nowicki, Czy i jak kapitał zarabia na patriarchacie?
 • I. Wallerstein, Struktury gospodarstw domowych a formowanie się siły roboczej w kapitalistycznej gospodarce-świecie, przeł. M. Starnawski, „Recykling Idei”, 13/2012, s. 49-53.

 

5) Bioprodukcja/biokapitał/nowe definicje żywej pracy [Poznań; 31 maja 2014 roku]

Prowadzenie: Agnieszka Kowalczyk

Lektury podstawowe:

1. Stefan Helmreich, Species of Biocapital, „Science as Culture”, 17(4), 2008, s. 463–478.
2. Eugene Thacker, Biomaterial Labor and ‘Life Itself’,
3. Kaushik Sunder Rajan, Biocapital as an Emergent Form of Life: Speculations on the Figure of the Experimental Subject, [w:] S. Gibbon & C. Novas, (red.), Biosocialities, Genetics and the Social Sciences: Making Biologies and Identities, Routledge 2007, s. 157-186.
4. Teresa Brennan, Economy for the Earth: The labour theory of value without the subject/object distinction, „Ecological Economics”, 20(2), 1997, s. 175–185.

Lektury dodatkowe:

1. M. Cooper, Life Beyond Limits. Inventing Bioeconomy, [w:] tejże, Life as Surplus, University of Washington Press, Seattle-London, s. 15-50.
2. S. Franklin, Capital, [w:] tejże, Dolly Mixtures, Duke University Press, Durham and London 2007, s. 46-72.
3. R. Twine, Animals as Biotechnology, Earthscan, London-Washington 2010, s. 95-114.

 

6) Odmowa pracy [Warszawa; czerwiec 2014]

Prowadzenie: Michał Pospiszyl

 • P. Lafargue, Prawo do lenistwa, przeł. I. Bibrowska, [w:] tegoż, Pisma wybrane, t. 2, Książka i Wiedza 1961, s. 7-49.
 • M. Tronti, Strategy of Refusal, [w:] Autonomia. Post-political politics, red. Ch. Marazzi, S. Lotringer, Autonomedia, New York 1980, s. 28-33.
 • K. Weeks, Marxism, Productivism and the Refusal of Work, [w:] tejże, The Problem with Work. Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries, Duke University Press, Durham-London 2011, s. 79-111.
 • K. Weeks, The Refusal of Work as Demand and Perspective [w:] Resistance in Practice. The Philosophy of Antonio Negri, red. T. S. Murphy, A-K. Mustapha, Pluto Press, London 2005, s. 109-135.

Rebelia i reakcja – spotkania promocyjne

Zapraszamy na kolejny cykl spotkań promujących książkę jednego z naszych redaktorów, Wiktora Marca. Spotkania odbędą się w Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej.

Książka nosi tytuł Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne.

 

O książce:

Rebelia i reakcja to studium plebejskiego doświadczenia politycznego w czasie rewolucji lat 1905–1907. Praca analizuje uczestnictwo robotników w życiu publicznym i ideologiczne obrazy świata u progu „politycznej nowoczesności”. Wtedy to stare podstawy ładu społeczno-politycznego zaczęły kruszeć, nowe grupy ludności domagać się politycznego głosu i ukształtowały się języki polityczne nowoczesnych obozów ideowych. Nowe formy polityki spotkały się z silną, konserwatywną reakcją, która na długi czas ukształtowała polską sferę publiczną. Książka opisuje również nacjonalistyczną odpowiedź na rewolucję oraz zmianę politycznego myślenia Narodowej Demokracji przed, po i w trakcie tych wydarzeń. Przedstawiony materiał jest także przyczynkiem do badania przemian sfery publicznej w Polsce XX wieku i zrozumienia jej teraźniejszego kształtu.

Wstęp dostępny jest na stronie Praktyki Teoretycznej.

Pełna wersja wstępu dostępna tutaj.

Informacje wydawców:

Universitas

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Poznań, 8 stycznia

Rewolucja 1905. Miejska rewolta, nowoczesna sfera publiczna i walka antykolonialna

Spotkanie wokół książki Wiktora Marca Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne.

Poznań, 8 stycznia, godz. 18

Księgarnia Zemsta,
ul. Fredry 5/3a, Poznań.

W debacie udział wezmą Tomasz Falkowski, Wiktor Marzec, Przemysław Pluciński i Małgorzata Praczyk.

Prowadzenie spotkania: Piotr Juskowiak

Rewolucja lat 1905-1907 to pod wieloma względami przełomowe wydarzenie w nieciągłej i pełnej sprzeczności historii rodzimej demokratyzacji. Wyznaczając kontury nowoczesnej sfery publicznej w Polsce, niejako w punkcie wyjścia zakorzenia je w doświadczeniu plebejskim. Dostarcza w ten sposób wzorca, często niedościgłego, dla wszystkich kolejnych prób politycznego upodmiotowienia klas ludowych, jawiąc się równocześnie jako jedno z najdonioślejszych ćwiczeń z antykapitalistycznego i antyimperialistycznego oporu w tej części Europy. Ważne dziedzictwo omawianego wydarzenia sprowadza się w tym kontekście do rozbudowanego repertuaru kontestacji, form samorządnej organizacji czy przejmowania prywatno-publicznych instytucji, stanowiących potencjalny punkt odniesienia dla współczesnych eksperymentów z poszerzaniem sfery publicznej. Rewolucja lat 1905-1907 stanowi również szczególny moment w historii najbardziej robotniczego z polskich miast, czyli Łodzi, potwierdzając znaczenie miejskiego protestu i produkcji alternatywnych przestrzeni dla ustanawiania proletariackiej sfery publicznej. Jako jeden z pierwszych aktów odzyskiwania miasta przez jego mieszkańców stawia nas przed wyzwaniem równie demokratycznego myślenia o współczesnych obszarach zurbanizowanych. W trakcie poznańskiej dyskusji spróbujemy zmierzyć się z tego rodzaju problemami, traktując historyczną dialektykę rebelii i reakcji jako swoistą matrycę dla późniejszych przeobrażeń polskiej sfery publicznej.

 

Uczestnicy:

Tomasz Falkowski – pracuje w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii IH UAM w Poznaniu. Studiował w Toruniu (UMK), a także Poznaniu (UAM) i Paryżu (Paris I, EHESS). Główne prace: „Myśl i zdarzenie”, Universitas, Kraków 2013; „Foucault. Historiozofia zdarzenia”, WN UAM, Poznań 2014. Najważniejsze przekłady: Marc Ferro, „Kino i historia”, PWN, Warszawa 2011; Maurice Blanchot, „Przestrzeń literacka”, PWN, Warszawa 2016. Zainteresowania badawcze: historia historiografii, historia nauki, współczesna humanistyka francuska.

Piotr Juskowiak – adiunkt w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna” (kierujący działem nauki o kulturze), tłumacz. Jego zainteresowania badawcze obejmują: krytyczne studia miejskie (ze szczególnym uwzględnieniem miejskiego marksizmu); filozofię polityki; miejską ekonomię kultury; społeczno-polityczne aspekty sztuki współczesnej; procesy ekonomicznej restrukturyzacji miast postsocjalistycznych. Autor książki Przestrzenie wspólnoty: Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym i współredaktor antologii Ekologie (razem z Aleksandrą Jach i Agnieszką Kowalczyk).

Wiktor Marzec (1985) – ukończył studia socjologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Interesuje się socjologią historyczną, teorią dyskursu, historią robotniczą, historią pojęć i filozofią polityczną. Obecnie kończy rozprawę doktorską na Wydziale Socjologii i Antropologii Społecznej Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (CEU) poświęconą relacji robotników do polityki w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Stypendia naukowe odbywał m.in. na Uniwersytecie Michigan i na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Redaktor działu krytyczne nauki społeczne w czasopiśmie Praktyka Teoretyczna. Publikował m.in. w Thesis Eleven, Journal of Historical Sociology oraz Eastern European Politics and Societies.

Przemysław Pluciński (1978) – socjolog. Autor licznych artykułów w czasopismach specjalistycznych oraz opracowaniach zbiorowych, mniej licznych przekładów z zakresu krytycznej teorii społecznej oraz szczypty publicystyki. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UAM oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w Zakładzie Historii Gospodarczej Instytutu Historii UAM, obecnie jest adiunktem w Zakładzie Socjologii Zróżnicowania Społecznego w Instytucie Socjologii UAM. Interesuje się dynamiką ruchów społecznych, szczególnie miejskich, socjologią miasta, teorią socjologiczną, w szczególności teorią krytyczną społeczeństwa i paradygmatem komunikacyjnym oraz tak zwaną kulturą alternatywną. Radykałowie wymyślają mu od liberałów, liberałowie zarzucają socjalizm. Za młodu zaczytywał się w Abramowskim.

Małgorzata Praczyk – dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 2012 roku adiunktka w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku (Poznań 2015), redaktorka książek: m.in. Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś (Poznań 2016) czy Edukacja – migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, wraz z Emilią Kledzik (Poznań 2016). Autorka licznych publikacji z zakresu antropologii miasta, studiów nad pamięcią, studiów postkolonialnych oraz historii środowiskowej. Stypendystka na Notre Dame University w Idianie, USA, w ramach American-Polish Garstka Fellowship Program (2009-2010).

 

Warszawa, 11 stycznia

Rewolucja 1905 roku i patogeneza polskiej polityki. Mobilizacja, reakcja i antysemityzm

Spotkanie wokół książki Wiktora Marca Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne

Warszawa, 11 stycznia
Księgarnia MDM, ul. Koszykowa 34/50

W spotkaniu udział wezmą Eliza Kącka, Tomasz Kizwalter, Grzegorz Krzywiec i Wiktor Marzec
Prowadzenie: Bartłomiej Błesznowski

Rewolucja 1905-1907 była jedną z nielicznych w polskiej historii prób masowej i oddolnej demokratyzacji. Była też momentem fundującym masową politykę i wyznaczającym kontury nowoczesnej sfery publicznej. Ludzie niemający wcześniej politycznego głosu we własnej sprawie wyszli na ulice by upomnieć się o miejsce we wspólnocie. Adresatem był nie tylko carski aparat państwowy, ale i kapitalistyczny reżim produkcji, uosobiony we właścicielach fabryk i warsztatów czy posiadaczach ziemskich. Było też tym adresatem „społeczeństwo polskie” i dzierżąca wedle własnego przekonania i roszczenia „rząd dusz” inteligencja. Z tej konfrontacji zwycięsko wyszedł obóz narodowy, coraz bardziej wrogi politycznemu upodmiotowieniu robotników. Zbiorowe emocje przekierowane zostały z walki o postulaty godnościowe i ekonomiczne w stronę scalania mglistej jedności narodowej, kosztem rosnącej nienawiści wobec różnego rodzaju obcych, przede wszystkim ludności żydowskiej. Jak przebiegał proces rewolucyjny i jak zmieniały się tożsamości polityczne mobilizowanych masowo ludzi? Czy polska nowoczesność jest nieodwracalnie naznaczona nacjonalistycznym elementem?

Uczestnicy:

Eliza Kącka – ur. 1982. Absolwentka polonistyki i międzyuczelnianych studiów humanistycznych. Współredaktorka antologii poezji najnowszej Poeci i poetki przekraczają granice (FA-art, 2011). Opublikowała książkę Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (Warszawa 2012). Stypendystka MNiSW, finalistka Nagród Naukowych „Polityki”. Doktor nauk humanistycznych (Nagroda Główna w Konkursie im. Inki Brodzkiej, 2016). Asystentka na Wydziale Polonistyki UW. Członkini Zarządu Głównego TLiAM. Recenzentka i czytelniczka literatury najnowszej.

Tomasz Kizwalter ­ – ur. 1955. W 1978 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim; doktorat w 1983, habilitacja w 1991, tytuł profesora w 2000. Od 1978 pracuje w Instytucie Historycznym UW – od 2003 jako profesor zwyczajny. Zajmuje się historią idei i zbiorowych wyobrażeń w XIX i XX wieku, w tym zwłaszcza problematyką modernizacji i procesów narodowotwórczych. Wicedyrektor IH UW 1993–1996; kierownik Zakładu Historii XIX wieku IH UW 2003–2013, przewodniczący Rady Naukowej IH UW 2008–2012. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN (od 2015), Rady Naukowej IH PAN (od 2007), Rady Naukowej PSB oraz Komitetu Redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego” (2000–2003 zastępca redaktora). Członek Rady Wydawniczej FNP od 2012. Od 2012 należy do Polskiego P. E. N. Clubu. Stypendysta VolkswagenStiftung 1990–1991, 1994–1995 visiting profesor w University of Notre Dame. Ważniejsze publikacje to Kryzys Oświecenia a początki konserwatyzmu polskiego, WUW, Warszawa 1987; „Nowatorstwo i rutyny”. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji (1840-1863), PWN, Warszawa 1991; [współautor] Polska na przestrzeni wieków, red. J. Tazbir, PWN, Warszawa 1995; O nowoczesności narodu. Przypadek polski, Semper, Warszawa 1999 [wyd. niemieckie – 2013]; Historia powszechna. Wiek XIX, Trio, Warszawa 2003 [wyd. 2 – 2007]; W stronę równości, Universitas, Kraków 2014; [red.] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915, WUW, Warszawa 2016.

Grzegorz Krzywiec – adiunkt, pracownik IH PAN w Warszawie, badacz społecznych dziejów idei XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem antysemityzmu i ideologii prawicy. Ostatnio: Chauvinism, Polish Style. The Case of Roman Dmowski (Beginnings: 1886–1905), Frankfurt am Main 2016 Wraz z K.Kijkiem redagował numer specjalny „Kwartalnika Historii Żydów” (2/2016) poświęcony Antysemityzmowi na ziemiach polskich”,1905-1939. Przygotowuje do druku pracę pt. Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei i wyobrażeń antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku.

Wiktor Marzec (1985) – ukończył studia socjologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Interesuje się socjologią historyczną, teorią dyskursu, historią robotniczą, historią pojęć i filozofią polityczną. Obecnie kończy rozprawę doktorską na Wydziale Socjologii i Antropologii Społecznej Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (CEU) poświęconą relacji robotników do polityki w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Stypendia naukowe odbywał m.in. na Uniwersytecie Michigan i na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Redaktor działu krytyczne nauki społeczne w czasopiśmie Praktyka Teoretyczna.  Publikował m.in. w Thesis Eleven, Journal of Historical Sociology oraz Eastern European Politics and Societies.

 

Katowice, 13 stycznia

Plebejskie doświadczenie polityczne w Polsce – Królestwo Polskie i Śląsk

Spotkanie wokół książki Wiktora Marca Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne

Katowice, 13 stycznia, godz. 17
Sala Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ, Katowice, ul. Bankowa 11

 

W spotkaniu udział wezmą Borys Cymbrowski, Wiktor Marzec, Magdalena Ozimek, Dariusz Zalega

Prowadzenie: Łukasz Moll

Rewolucja 1905-1907 była jedną z nielicznych w polskiej historii prób masowej i oddolnej demokratyzacji. Była też momentem fundującym masową politykę i wyznaczającym kontury nowoczesnej sfery publicznej. Ludzie niemający wcześniej politycznego głosu we własnej sprawie wyszli na ulice by upomnieć się o miejsce we wspólnocie. Porozmawiamy o tym, jaki wpływ rewolucja 1905 w Królestwie Polskim miała na formowanie się nowoczesnej polityki: instytucji, ideologii, partii, sfery publicznej. Na ile miała swoje długofalowe konsekwencje, które są wciąż widoczne we we współczesnej polskiej polityce? Czy plebejskie doświadczenie polityczne, które autor odnajduje w sercu wydarzeń lat 1905-1907, powtarzało się w historii Polski i czy można je powtórzyć w niedalekiej przyszłości? Jak ludowa rebelia może zabezpieczać się przed elitarną reakcją? Zastanowimy się także czy plebejskie doświadczenie polityczne zawsze musi mieć charakter lewicowy, a reakcja – prawicowy. Zapytamy, na ile wydarzenia w Królestwie Polskim wpłynęły także na kształt nowoczesnej polityki w zaborze pruskim i austriackim. Postaramy się także zastanowić na tym czy Górny Śląsk ma własne plebejskie doświadczenia polityczne.

Uczestnicy:

Borys Cymbrowski – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. Zajmuje się socjologią historyczną, antropologią kulturową i socjologią jakościową. Ostatnio opublikował m.in. artykuł „Walka klas w społeczeństwie dworskim” („Kultura i Społeczeństwo” nr 1, 2015) oraz współredagował tom monograficzny (razem z Krzysztofem Frysztackim) „Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej” (2015). Obecnie zajmuje się badaniami z pogranicza socjologii historycznej i socjologii literatury.

Wiktor Marzec – ukończył studia socjologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Interesuje się socjologią historyczną, teorią dyskursu, historią robotniczą, historią pojęć i filozofią polityczną. Obecnie kończy rozprawę doktorską na Wydziale Socjologii i Antropologii Społecznej Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (CEU) poświęconą relacji robotników do polityki w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Stypendia naukowe odbywał m.in. na Uniwersytecie Michigan i na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Redaktor działu krytyczne nauki społeczne w czasopiśmie Praktyka Teoretyczna. Publikował m.in. w Thesis Eleven, Journal of Historical Sociology oraz Eastern European Politics and Societies.

Łukasz Moll – doktorant Uniwersytetu Śląskiego, redaktor afiliowany czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”, aktywista Partii Razem

Magdalena Ozimek – politolożka, doktorantka w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnienia polityczności, ideologiczności, dyskursu w ramach współczesnej teorii polityki i metodologii nauk politycznych oraz spuścizny myśli marksistowskiej w tym kontekście. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Spór o polityczność jako dyskurs naukowy i ideologiczny.

Dariusz Zalega – dziennikarz, współpracownik „Le Monde Diplomatique-edycja polska”, koordynator projektu „Zbuntowany Śląsk”.

Produkcja/reprodukcja

Zapraszamy na kolejne seminarium Praktyki Teoretycznej z cyklu „Praca i produkcja”. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: praktyka.teoretyczna@gmail.com (ilość miejsc ograniczona).
26  kwietnia 2014, Wrocław
Miejsce: Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Biskupa Nankiera 15 (Z Dworca PKP – tramwaj 8 (w stronę ZAWALNA) albo 9 (w stronę SĘPOLNA) – do przystanku HALA TARGOWA)

PROGRAM

13.00-15.30- Seminarium lekturowe

13.00 – 13.20 – Joanna Bednarek – Wprowadzenie do dyskusji i przedstawienie problematyki seminarium
13.20 – 13.40 – Agnieszka Kowalczyk – Bunt ciał. Uwagi na marginesie Kalibana i wiedźmy S. Federici.
13.40 – 14.00 – Marcin Marszałek – Relacja między pracą produkcyjną i reprodukcyjną w świetle badań nad zinstytucjonalizowaną opieką nad dziećmi w Polsce
14.00 – 14.15 – Przerwa
14.15 – 15.30 – Dyskusja
Lektury (udostępniane po zgłoszeniu na seminarium):
A. del Re, Produkcja/reprodukcja [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 223-248.
M. Dalla Costa, Rozwój i reprodukcja, „Przegląd Anarchistyczny” 11/2010, s. 147-164.
L. Fortunati, The Arcane of Reproduction, Housework, Prostitution, Labor and Capital, Autonomedia, New York 1995.
F. Nowicki, Czy i jak kapitał zarabia na patriarchacie?
I. Wallerstein, Struktury gospodarstw domowych a formowanie się siły roboczej w kapitalistycznej gospodarce-świecie, przeł. M. Starnawski, „Recykling Idei”, 13/2012, s. 49-53.
S. Federici, Caliban and the Witch, Autonomedia, New York 2004, s. 68-82 i 107-115.

15.30- 16.40 – Obiad

16.40 – 19.05 – Seminarium badawcze

16.40 – 17.25 – M. Janik – Stając się widocznym. Cztery uwagi na temat optycznego i temporalnego wymiaru reprodukcji.
17.25 – 18.10 – R. Zawisza – Religia, kobieta, gnoza – uwagi na marginesach lektury „Caliban and the Witch” S. Federici
18.10 – 18.20 – Przerwa
18.20 – 19.05 – K. Piskała – Między krytyką społeczną a manifestem politycznym. Powieści Wandy Wasilewskiej i spory ideowe socjalistów w latach 30.

21.30 – Kolacja – spotkanie towarzyskie.

Akumulacja pierwotna

Poznań 21-23 lutego 2014


21 lutego 2014, piątek, godz. 19.00 – Kawiarnio księgarnia Zemsta, ul. Fredry 5

Marks post-operaistów.

Spotkanie związane z wydaniem książki Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Goście: Joanna Bednarek (UAM), Michał Pospiszyl (UW), Jan Sowa (UJ)

Prowadzenie: Bartosz Ślosarski (UAM)

 

22 lutego 2014, sobota

Seminarium – Akumulacja pierwotna

Prowadzenie: Piotr Juskowiak, Wiktor Marzec

Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań (numer sali będzie podany w późniejszym terminie)

 

11.00 – 15.00 – Seminarium lekturowe – Akumulacja pierwotna

Referaty wprowadzające w problematykę seminarium:

11.00 – 11.30 dr hab. Jan Sowa (UJ), Bieda i kapitalizm w przedprzemysłowej Europie

12.00 – 12.30 Łukasz Moll (UŚ), Klasa robotnicza przed kapitałem. Próba nie-europocentrycznego ujęcia procesu akumulacji pierwotnej

12.30-13.00 dr Piotr Juskowiak (UAM), Wywłaszczająca urbanizacja – miejski marksizm wobec problemu akumulacji pierwotnej

13.00-13.20 Przerwa na kawę

13.20 Dyskusja panelowa –  Ciągła akumulacja pierwotna

W dyskusji udział wezmą dr Joanna Bednarek (UAM), dr Piotr Juskowiak (UAM), Wiktor Marzec (CEU), Łukasz Moll (UŚ).

 

Literatura:

Pozycje obowiązkowe będące bezpośrednim punktem wyjścia do dyskusji:

 • K. Marks, Tak zwana akumulacja pierwotna, [w:] tegoż, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga I. Proces wytwarzania kapitału, przeł. P. Hoffman, B. Minc, E. Lipiński, MED, t. 23, Książka i Wiedza, Warszawa 1968 s. 848-906.
 • S. Mezzadra, Tak zwana „akumulacja pierwotna” [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 29-75.
 • M. De Angelis, Marx and Primitive Accumulation. The Continuous Character of Capital’s “Enclosures”, „The Commoner” 2/2001.

Lektury zalecane:

 • W. Bonefeld, The Permanence of Primitive Accumulation. Commodity Fetishism and Social Constitution, “The Commoner” 2/2001.
 • S. Federici, Caliban and the Witch, Autonomedia, New York 2004 (zwłaszcza Introduction i The Great Caliban)
 • D. Harvey, Accumulation by Disposession, [w:] tegoż, The New Imperialism, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 137-182.
 • D. Harvey, The Secret of Primitive Accumulation, [w:] tegoż, A Companion to Marx’s Capital, Verso, London 2010, s. 289-313.
 

15.00-16.30 Przerwa obiadowa

16.30 – 20.15 Seminarium badawcze

16.30 – 17.20 Krystian Szadkowski (UAM), Kategorie Marksowskie w krytycznych badaniach nad szkolnictwem wyższym

17.20 – 18.10 Agata Zysiak (UŁ), „Każdy śmieciarz niechże mówi łaciną i greką” – wczesne procesy demokratyzacji uczelni we Wschodniej i Zachodniej Europie.

18.10-18.30 Przerwa

18.30 – 19.20 Agnieszka Kowalczyk (UAM), Marksizm i krytyczne studia nad zwierzętami

19.20 – 20.10 Bartosz Ślosarski (UAM), Poza „spontaniczność vs. organizację”. Horyzontalne formy oporu Occupy Wall Street

20.15- – Zabawy i swawole

 

Niedziela, 23 lutego 2014

Spacery po Poznaniu, dyskusje perypatetyckie, ustalenia organizacyjne, zwiedzanie.